Cza­sem na­wet naj­silniej­si po­noszą klęskę, Ważne by mieć od­wagę i spróbo­wać zacząć od nowa.


cza­sem-na­wet-naj­silniej­-po­noszą-klęskę-ważne-by mieć-od­wagę-i spróbo­wać-zacząć-od nowa
próbujpatrzećkolorowocza­semna­wetnaj­silniej­sipo­nosząklęskęważneby miećod­wagęi spróbo­waćzacząćod nowacza­sem na­wetna­wet naj­silniej­sinaj­silniej­si po­nosząpo­noszą klęskęważne by miećby mieć od­wagęod­wagę i spróbo­waći spróbo­wać zacząćzacząć od nowacza­sem na­wet naj­silniej­sina­wet naj­silniej­si po­nosząnaj­silniej­si po­noszą klęskęważne by mieć od­wagęby mieć od­wagę i spróbo­waćod­wagę i spróbo­wać zacząći spróbo­wać zacząć od nowacza­sem na­wet naj­silniej­si po­nosząna­wet naj­silniej­si po­noszą klęskęważne by mieć od­wagę i spróbo­waćby mieć od­wagę i spróbo­wać zacząćod­wagę i spróbo­wać zacząć od nowacza­sem na­wet naj­silniej­si po­noszą klęskęważne by mieć od­wagę i spróbo­wać zacząćby mieć od­wagę i spróbo­wać zacząć od nowa

Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Tęcza. Po­całuj w tyłek Niemca a Niemkę pod sukienkę. Skąd bie­rze się tęcza ko­loro­wa i piękna, półokrągła idealnie, cza­sem mniej­sza, cza­sem większa? Ja wiem, lecz to nie ważne, bo i tak nikt nie wierzy, że nad na­mi jest firmament i stąd ona się bierze. Dziś ważniej­sze jest, że tęczą ba­ba z babą się zaręcza, bie­rze chłop chłopa za męża i mu w tyłek wkłada węża ... Na­wet tęczę zbeszcześcili z eldżibi­ti porąbańcy ... że przy­noszą wstyd ludzkości tym zboczeńcom nie wystarczy.Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.Tyl­ko ten, kto ma od­wagę mówić to, co myśli, zasługu­je na pełne zaufa­nie. Być może człowiek ta­ki wy­razi się cza­sem niezręcznie, a na­wet nieg­rzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.Dzieci­no, na­wet two­je naj­lep­sze wspom­nienia z cza­sem zblakną jak atrament.Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością