CZA­SEM O BY­LE CIEŃ CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA, A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA.


cza­sem-o by­le-cieŃ-czŁowiek-ma Żal-do czŁowieka-a-Życie-jak-osioŁ-ucieka
konstanty ildefons gałczyńskicza­semo by­lecieŃczŁowiekma aldo czŁowiekayciejakosioŁuciekacza­sem o by­leo by­le cieŃcieŃ czŁowiekczŁowiek ma Żalma Żal do czŁowiekaŻycie jakjak osioŁosioŁ uciekacza­sem o by­le cieŃo by­le cieŃ czŁowiekcieŃ czŁowiek ma ŻalczŁowiek ma Żal do czŁowiekaa Życie jakŻycie jak osioŁjak osioŁ uciekacza­sem o by­le cieŃ czŁowieko by­le cieŃ czŁowiek ma ŻalcieŃ czŁowiek ma Żal do czŁowiekaa Życie jak osioŁŻycie jak osioŁ uciekacza­sem o by­le cieŃ czŁowiek ma Żalo by­le cieŃ czŁowiek ma Żal do czŁowiekaa Życie jak osioŁ ucieka

Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją go­nisz ona ucieka.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Miłość jest jak cień człowieka, kiedy ją gonisz - ucieka, kiedy uciekasz, to goni.Miłość jest jak cień człowieka. Szkoda, kto dla niej wiek trwoni. Kiedy ją gonisz, ucieka, kiedy uciekasz, to goni.Chodzi mi o to, aby język giętki Po­wie­dział wszys­tko, co po­myśli głowa: A cza­sem był jak piorun jas­ny, prędki, A cza­sem smut­ny ja­ko pieśń stepowa, A cza­sem ja­ko skar­ga nim­fy miętki, A cza­sem piękny jak aniołów mowa... Aby prze­leciał wszys­tka ducha skrzydłem. Stro­fa być win­na tak­tem, nie wędzidłem.Słowa w zda­nie ułożone cza­sem pędzą jak szalone. Gwałcą myśli, wers ucieka rum­ba, twist, jest dyskoteka.... *** *** *** MP