Cza­sem odechciewa się żyć, bo smu­tek nie ma lat. Może być dziec­kiem, które cze­ka na przy­tule­nie i miłe słowa, młodym, który prag­nie ak­ceptac­ji i do­cenienia, star­szym, który pot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chu. Smu­tek nie pat­rzy na wiek, urodę czy po­zycję społeczną...on po pros­tu by­wa i tak jak ra­dość jest wpi­sany w życie.


cza­sem-odechciewa ę-żyć-bo smu­tek-nie  lat-może być-dziec­kiem-które-cze­ka-na przy­tule­nie-i miłe-słowa-młodym-który
elizabettacza­semodechciewa siężyćbo smu­teknie ma latmoże byćdziec­kiemktórecze­kana przy­tule­niei miłesłowamłodymktóryprag­nieak­ceptac­jii do­cenieniastar­szympot­rze­bujezain­te­reso­waniai uśmie­chusmu­tek nie pat­rzyna wiekurodęczypo­zycjęspołecznąonpo pros­tuby­wai takjak ra­dośćjest wpi­sanyw życiecza­sem odechciewa sięodechciewa się żyćbo smu­tek nie ma latmoże być dziec­kiemktóre cze­kacze­ka na przy­tule­niena przy­tule­nie i miłei miłe słowaktóry prag­nieprag­nie ak­ceptac­jiak­ceptac­ji i do­cenieniaktóry pot­rze­bujepot­rze­buje zain­te­reso­waniazain­te­reso­wania i uśmie­chusmu­tek nie pat­rzy na wiekurodę czyczy po­zycjępo­zycję społecznąonspołecznąon po pros­tupo pros­tu by­waby­wa i taki tak jak ra­dośćjak ra­dość jest wpi­sanyjest wpi­sany w życiecza­sem odechciewa się żyćktóre cze­ka na przy­tule­niecze­ka na przy­tule­nie i miłena przy­tule­nie i miłe słowaktóry prag­nie ak­ceptac­jiprag­nie ak­ceptac­ji i do­cenieniaktóry pot­rze­buje zain­te­reso­waniapot­rze­buje zain­te­reso­wania i uśmie­chuurodę czy po­zycjęczy po­zycję społecznąonpo­zycję społecznąon po pros­tuspołecznąon po pros­tu by­wapo pros­tu by­wa i takby­wa i tak jak ra­dośći tak jak ra­dość jest wpi­sanyjak ra­dość jest wpi­sany w życie

Smu­tek w oczy mi zagląda Smu­tek szy­je ser­ce me Ciem­ne światło, jas­na noc Prze­paść już chcą myśli me  -Amorek
smu­tek-w oczy-mi zagląda-smu­tek-szy­-ser­-me-ciem­ne-światło-jas­na-noc-prze­paść-już-chcą-myśli-me