Cza­sem płaczę, bo chce mi się płakać, wte­dy czuję, że uchodzi ze mnie złość.


cza­sem-płaczę-bo chce-mi ę-płakać-wte­dy-czuję-że uchodzi-ze mnie-złość
ryszard riedelcza­sempłaczębo chcemi siępłakaćwte­dyczujęże uchodzize mniezłośćcza­sem płaczębo chce mi sięmi się płakaćwte­dy czujęże uchodzi ze mnieze mnie złośćbo chce mi się płakaćże uchodzi ze mnie złość

Gdy cza­sem jest bar­dzo źle wątpię w to, że kochasz mnie ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię! cza­sem czuję apatię lecz jak spot­ka­my się wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem! bo tak sa­mo kocha­my się! Idę dzi­siaj płakać. Idę. Tak mam, idę cza­sem na cały dzień. By­wa, że pochłania mnie weekend. A cza­sem zaj­mie to tyl­ko 2 se­kun­dy dłużej niż zwyk­le. Idę. Po­win­nam rzec - co in­ne­go mi po­zos­tało?! - nie. Idę. Tak już mam.Cza­sem czuję się jak Bu­ka z Do­liny Mu­minków... chce się do ko­goś zbliżyć, a wszys­cy uciekają...Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Kiedy jest za dużo rzeczy, które śmieszą, wte­dy chce się płakać.Człowieko­wi wy­daje się cza­sem, że nic nie znaczy. Po­pat­rz ilu płacze za ty­mi co odeszli...