Cza­sem py­tam Go o chwi­le, w których mnie widział jak jeszcze się nie zna­liśmy. Po co? Bo lu­bie mieć tą świado­mość, że choć ob­ca już wte­dy na kil­ka se­kund po­jawiałam się w je­go myślach.


cza­sem-py­tam-go o chwi­-w których-mnie-widział-jak jeszcze ę-nie zna­liśmy-po co-bo lu­bie-mieć-tą świado­mość-że choć
majka_majdancza­sempy­tamgo o chwi­lew którychmniewidziałjak jeszcze sięnie zna­liśmypo cobo lu­biemiećtą świado­mośćże choćob­cajużwte­dyna kil­kase­kundpo­jawiałam sięw je­gomyślachcza­sem py­tampy­tam go o chwi­lew których mniemnie widziałwidział jak jeszcze sięjak jeszcze się nie zna­liśmybo lu­bie miećmieć tą świado­mośćże choć ob­caob­ca jużjuż wte­dywte­dy na kil­kana kil­ka se­kundse­kund po­jawiałam siępo­jawiałam się w je­gow je­go myślachcza­sem py­tam go o chwi­lew których mnie widziałmnie widział jak jeszcze sięwidział jak jeszcze się nie zna­liśmybo lu­bie mieć tą świado­mośćże choć ob­ca jużob­ca już wte­dyjuż wte­dy na kil­kawte­dy na kil­ka se­kundna kil­ka se­kund po­jawiałam sięse­kund po­jawiałam się w je­gopo­jawiałam się w je­go myślach

zbyt wiele cza­su minęło od tam­tej chwi­li .... już nie jes­teśmy ta­cy jak wte­dy już nig­dy nie będziemy  -samothnick
zbyt-wiele-cza­su-minęło-od-tam­tej-chwi­li-już-nie jes­teśmy-­cy-jak-wte­dy-już-nig­dy-nie będziemy 
Cza­sem lu­bię so­bie po­marzyć. Mój świat jest wte­dy ta­ki... ideal­ny.Choć przez chwilę... -Zielona15
cza­sem-lu­bię-so­bie-po­marzyć-mój świat-jest wte­dy-­ki-ideal­nychoć-przez-chwilę