Cza­sem szu­ka się nie po to, by zna­leźć, lecz po to, by nie zgubić.


cza­sem-szu­ka ę-nie po to-by zna­źć-lecz-po to-by nie zgubić
papillondenuitcza­semszu­ka sięnie po toby zna­leźćleczpo toby nie zgubićcza­sem szu­ka sięszu­ka się nie po tolecz po tocza­sem szu­ka się nie po to

Sen­su w życiu szu­ka się nie po to, aby go zna­leźć, lecz po to, aby go do reszty nie zgubić. -aforystokrata
sen­su-w życiu-szu­ka ę-nie po to-aby go zna­źć-lecz-po to-aby go do reszty-nie zgubić
Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. -Sidonie Gabrielle Colette
młoda-dziew­czy­na-pot­rze­buje-trochę-cza­su-by zna­źć-mężczyznę-na całe-życie-to jej-nie przeszkadza-wychodzić-tym­cza­sem
Dla­tego, że nie znaj­du­jemy, cze­go szu­kamy, nie po­win­niśmy re­zyg­no­wać z szu­kania te­go, co zna­leźć możemy. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dla­tego-że nie znaj­­jemy-cze­go-szu­kamy-nie po­win­śmy-re­zyg­no­wać-z szu­kania-te­go-co zna­źć-możemy