Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................  


cza­sem-war­toś-rodzin­ne-są ważniej­sze-ż-war­toś-na meczu
marzycielscza­semwar­tościrodzin­nesą ważniej­szeniżna meczu cza­sem war­tościwar­tości rodzin­nerodzin­ne są ważniej­szesą ważniej­sze niżniż war­tościwar­tości na meczuna meczucza­sem war­tości rodzin­newar­tości rodzin­ne są ważniej­szerodzin­ne są ważniej­sze niżsą ważniej­sze niż war­tościniż war­tości na meczuwar­tości na meczuna meczu  

Nie ma war­tości równej war­tości czasu.Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy.Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia.Uczo­ny zna dob­rze war­tość pieniądza, ale bo­gaty nie zna war­tości wiedzy.`Na­leży zaw­sze po­siadać poczu­cie włas­nej war­tości ! ..Bez względu na wszys­tkich i wszystko.Wszys­tko to, co jest przed Tobą, po­zos­ta­je do zdo­bycia. Życiu, które nad­chodzi, możesz na­dać głębszą treść, war­tość i znacze­nie. Za­leży to od Two­jej oce­ny życia i cza­su, od Two­jego sto­sun­ku do pra­cy, od sza­cun­ku dla Twe­go umysłu, wo­li i ser­ca, dla twych war­tości ludzkich, na­rodo­wych i chrześcijańskich.