Cza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki... Nie każdy


cza­sem-war­to-zawróć-z raz-ob­ra­nej-ścieżki-nie-każdy-tort-to gra-war­-świeczki
papillondenuitcza­semwar­tozawrócićz razob­ra­nejścieżkiniekażdytortto grawar­taświeczkicza­sem war­towar­to zawrócićzawrócić z razz raz ob­ra­nejob­ra­nej ścieżkiścieżki nienie każdyto gra war­tawar­ta świeczkicza­sem war­to zawrócićwar­to zawrócić z razzawrócić z raz ob­ra­nejz raz ob­ra­nej ścieżkiob­ra­nej ścieżki nieścieżki nie każdyto gra war­ta świeczkicza­sem war­to zawrócić z razwar­to zawrócić z raz ob­ra­nejzawrócić z raz ob­ra­nej ścieżkiz raz ob­ra­nej ścieżki nieob­ra­nej ścieżki nie każdycza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nejwar­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżkizawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki niez raz ob­ra­nej ścieżki nie każdy

Cza­sem war­tości rodzin­ne są ważniej­sze niż war­tości na meczu... ...................................................................................................  Jest ta­ki czas, gdy prze­war­tościowa­ne życie odziera to, co war­tościowe z pew­ności siebie. Spokój przes­ta­je za­leżeć od te­go, co zewnętrzne, a jed­nocześnie nie zak­ra­wa o obojętność. Na no­wo za­biegasz o swoich blis­kich i jak nig­dy wcześniej doceniasz. Często tym cza­sem oka­zuje się za późno.Przek­raczając włas­ne gra­nice, po­pełniając grzech czu­jemy ra­dość, lecz jest to tyl­ko chwi­lowe, po­zor­ne. Z cza­sem dochodzi do nas iż na­wet mi­nuta wszel­kiej przy­jem­ności nie była war­ta całego życia wyrzutów sumienia.- Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu.Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości.Cza­sem war­to za wiele nie myśleć, by choć na chwilę zaz­nać szczęścia...