Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości.


cza­sem-war­to-zro­bić-so­bie-ur­lop-od rzeczywistoś
tośka_93cza­semwar­tozro­bićso­bieur­lopod rzeczywistościcza­sem war­towar­to zro­bićzro­bić so­bieso­bie ur­lopur­lop od rzeczywistościcza­sem war­to zro­bićwar­to zro­bić so­biezro­bić so­bie ur­lopso­bie ur­lop od rzeczywistościcza­sem war­to zro­bić so­biewar­to zro­bić so­bie ur­lopzro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistościcza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lopwar­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości

Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
cza­sem-wy­daje-ęże-bóstwa-założyły-ękto-pot­ra­fi-zro­bić-coś-złego-i-stworzo­no-ziemię 
Cza­sem war­to zawrócić z raz ob­ra­nej ścieżki... Nie każdy
cza­sem-war­to-zawróć-z raz-ob­ra­nej-ścieżki-nie-każdy-tort-to gra-war­-świeczki