Cza­sem wy­daje się,że bóstwa założyły się,kto pot­ra­fi zro­bić coś złego-i stworzo­no ziemię 


cza­sem-wy­daje-ęże-bóstwa-założyły-ękto-pot­ra­fi-zro­bić-coś-złego-i-stworzo­no-ziemię 
kazimierz przerwa-tetmajercza­semwy­dajesiężebóstwazałożyłysięktopot­ra­fizro­bićcośzłegoistworzo­noziemię cza­sem wy­dajebóstwa założyłypot­ra­fi zro­bićzro­bić cośstworzo­no ziemię pot­ra­fi zro­bić coś

Cza­sem żeby zro­bić porządek, trze­ba naj­pierw zro­bić bałagan. -Ryder
cza­sem-żeby-zro­bić-porządek-trze­ba-naj­pierw-zro­bić-bałagan
Cza­sem war­to zro­bić so­bie ur­lop od rzeczywistości. -Tośka_93
cza­sem-war­to-zro­bić-so­bie-ur­lop-od rzeczywistoś