Cza­sem za ''po­liczek'', mi­mo że kąśli­wie trze­ba dać poczuć to sa­mo...oczy­wiście z wyczu­ciem... Krys­ty­na A.Sz. 05.06.2016r. insp.


cza­sem-za ''po­liczek''-mi­mo-że kąśli­wie-trze­ba-dać-poczuć-to ­mooczy­wiście-z wyczu­ciem-krys­ty­na-asz-05062016r
krystacza­semza ''po­liczek''mi­może kąśli­wietrze­badaćpoczućto sa­mooczy­wiściez wyczu­ciemkrys­ty­naasz05062016rinspcza­sem za ''po­liczekmi­mo że kąśli­wieże kąśli­wie trze­batrze­ba daćdać poczućpoczuć to sa­mooczy­wiścieto sa­mooczy­wiście z wyczu­ciemz wyczu­ciem krys­ty­nami­mo że kąśli­wie trze­baże kąśli­wie trze­ba daćtrze­ba dać poczućdać poczuć to sa­mooczy­wiściepoczuć to sa­mooczy­wiście z wyczu­ciemto sa­mooczy­wiście z wyczu­ciem krys­ty­nami­mo że kąśli­wie trze­ba daćże kąśli­wie trze­ba dać poczućtrze­ba dać poczuć to sa­mooczy­wiściedać poczuć to sa­mooczy­wiście z wyczu­ciempoczuć to sa­mooczy­wiście z wyczu­ciem krys­ty­nami­mo że kąśli­wie trze­ba dać poczućże kąśli­wie trze­ba dać poczuć to sa­mooczy­wiścietrze­ba dać poczuć to sa­mooczy­wiście z wyczu­ciemdać poczuć to sa­mooczy­wiście z wyczu­ciem krys­ty­na

tros­ki na siebie godzi z lo­sem choć ten cza­sem płata żni­wiarz życia za­biera lata lecz nie poddaje w duszy młoda w oczach miłość mieni na wi­dok dzieci ser­ce płomieni gorące na zaw­sze dla niej słońcem Krys­ty­na A.Sz. 25.05.2016r.Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Czyjś triumf niektórym ''nie da­je spać''... nie pot­ra­fią so­bie wy­baczyć, że to nie ich sukces... Krys­ty­na A.Sz. 29.05.2016r. insp.Mil­cze­nie jest jak bom­ba ''zbroi się''- tym spo­sobem wydłuża katusze, aż z cza­sem nies­podziewa­nie wy­bucha salwą słów... Krys­ty­na A.Sz. 09.06.2016r. inspiracja I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają.cza­sem mi cie brak cza­sem żałuje oczy były światem uśmiech zbawieniem szko­da że to wszys­tko było cu­dow­nym złudzeniem