Cza­sem zas­ta­nawiam się nad sobą. Nad kro­kami ,kto­rymi podążam. Nad tym czy po­win­nam być dum­na z te­go kim te­raz jes­tem, czy po­win­nam ka­tować siebie, za to, którą dro­ge wyb­rałam, którą drogą właśnie kroczę za­dając nieświado­mie rany.


cza­sem-zas­­nawiam ę-nad-sobą-nad-kro­kami-kto­rymi-podążam-nad-tym-czy-po­win­nam-być-dum­na-z-te­go-kim-te­raz-jes­tem-czy
aniolupadly181010cza­semzas­ta­nawiam sięnadsobąnadkro­kamikto­rymipodążamtymczypo­win­nambyćdum­nate­gokimte­razjes­temka­towaćsiebiezatoktórądro­gewyb­rałamdrogąwłaśniekroczęza­dającnieświado­mieranycza­sem zas­ta­nawiam sięzas­ta­nawiam się nadnad sobąnad kro­kamikto­rymi podążamnad tymtym czyczy po­win­nampo­win­nam byćbyć dum­nadum­na zz te­gote­go kimkim te­razte­raz jes­temczy po­win­nampo­win­nam ka­towaćka­tować siebiektórą dro­gedro­ge wyb­rałamktórą drogądrogą właśniewłaśnie kroczękroczę za­dającza­dając nieświado­mienieświado­mie ranycza­sem zas­ta­nawiam się nadzas­ta­nawiam się nad sobąnad tym czytym czy po­win­namczy po­win­nam byćpo­win­nam być dum­nabyć dum­na zdum­na z te­goz te­go kimte­go kim te­razkim te­raz jes­temczy po­win­nam ka­towaćpo­win­nam ka­tować siebiektórą dro­ge wyb­rałamktórą drogą właśniedrogą właśnie kroczęwłaśnie kroczę za­dająckroczę za­dając nieświado­mieza­dając nieświado­mie rany

Ja­ko oso­ba myśląca, po­win­nam pa­nować nad emocjami. -MyslacaWierszem
ja­ko-oso­ba-myśląca-po­win­nam-pa­nować-nad-emocjami