czar­na róża pośród alabastru płonącej świecy nastrój lek­ki skrzyp sprężyn oczu blask i dotyk do­tyk po brzask Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 


czar­na-róża-pośród-alabastru-płonącej-świecy-nastrój-lek­ki-skrzyp-sprężyn-oczu-blask-i-dotyk-do­tyk-po brzask-ka­zimierz-winnicki
ernest kawinczar­naróżapośródalabastrupłonącejświecynastrójlek­kiskrzypsprężynoczublaskdotykdo­tykpo brzaskka­zimierzwinnickiwszel­kiepra­wazastrzeżone czar­na różaróża pośródpośród alabastrualabastru płonącejpłonącej świecyświecy nastrójnastrój lek­kilek­ki skrzypskrzyp sprężynsprężyn oczuoczu blaskblask ii dotykdotyk do­tykdo­tyk po brzaskpo brzask ka­zimierzka­zimierz winnickiwinnicki (wszel­kie(wszel­kie pra­wapra­wa zastrzeżone) czar­na róża pośródróża pośród alabastrupośród alabastru płonącejalabastru płonącej świecypłonącej świecy nastrójświecy nastrój lek­kinastrój lek­ki skrzyplek­ki skrzyp sprężynskrzyp sprężyn oczusprężyn oczu blaskoczu blask iblask i dotyki dotyk do­tykdotyk do­tyk po brzaskdo­tyk po brzask ka­zimierzpo brzask ka­zimierz winnickika­zimierz winnicki (wszel­kiewinnicki (wszel­kie pra­wa(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

Za­pat­rzył się w oczu la­zur Pe­wien mie­szka­niec Mazur Dra­piąc kochankę Wczes­nym rankiem Połamał so­bie pazur Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Praszczu­ry mieli le­piej krzynę: Płaci­li je­no dziesięcinę! Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) On pożądał, ona też On był Ba­lon, ona Jeż… Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Nudziła się Rysia Do niemożliwości Poszła nudzić Rysia Te­raz ma nudności Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) po­lity­cy prawdę obnażcie śmiało ściągnij­cie gacie i wszys­tkim uczci­wie pokażcie gdzie wy naród macie Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone) Zejdź mi z dro­gi pros­ta­ku Rzekł san­dał do kamienia A ka­mień jak leżał tak leży I nic się nie zmienia Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)