Czar­ne i białe są kla­wisze piani­na, lecz brzmią one mi­liona­mi ko­lorów w two­jej głowie. The piano keys are black and white, but they sound li­ke a mil­lion co­lours in your mind.


czar­ne-i białe-są kla­wisze-piani­na-lecz-brzmią-one-mi­liona­mi-ko­lorów-w two­jej-głowie-the-piano-keys-are-black-and-white-but
katie meluaczar­nei białesą kla­wiszepiani­naleczbrzmiąonemi­liona­miko­loróww two­jejgłowiethepianokeysareblackandwhitebuttheysoundli­kea mil­lionco­loursin yourmindczar­ne i białei białe są kla­wiszesą kla­wisze piani­nalecz brzmiąbrzmią oneone mi­liona­mimi­liona­mi ko­lorówko­lorów w two­jejw two­jej głowiethe pianopiano keyskeys areare blackand whitebut theythey soundsound li­keli­ke a mil­liona mil­lion co­loursco­lours in yourin your mindczar­ne i białe są kla­wiszei białe są kla­wisze piani­nalecz brzmią onebrzmią one mi­liona­mione mi­liona­mi ko­lorówmi­liona­mi ko­lorów w two­jejko­lorów w two­jej głowiethe piano keyspiano keys arekeys are blackblack and whitebut they soundthey sound li­kesound li­ke a mil­lionli­ke a mil­lion co­loursa mil­lion co­lours in yourco­lours in your mind

A w mo­jej głowie słońc mi­liona­mi ka­ruze­la nocą lśni. A na niej jes­teśmy sa­mi, ja i ty...Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne.W mo­jej głowie, Ja­wi się obraz, Pla­ma jasna, Na czar­nych myślach, Lato, Czuję ciepło, Trzy­mam jej dłoń, Zmęczo­ne popołudnie, Pozwól mi proszę raz jeszcze, Poczuć na mo­jej twarzy, Pro­mienie te­go sier­pniowe­go słońca, Ten wie­czo­ry wiatr.I czar­na kro­wa białe mle­ko daje.wyr­wa­ny ze snów piani­no przes­tało grać lecz mu­zyka trwa Mieliśmy przet­rwać