Czas - bez­li­tos­na pot­worność. Lecą godzi­ny, dni, ty­god­nie, bez znacze­nia i wa­gi, aż rap­tem se­kun­da i oka­zuje się, że nie sposób jej cofnąć, nie sposób wymazać.


czas- bez­li­tos­na-pot­worność-lecą godzi­ny-dni-ty­god­nie-bez-znacze­nia-i wa­gi-aż rap­tem-se­kun­da-i oka­zuje-ę
aleksander minkowskiczas bez­li­tos­napot­wornośćlecą godzi­nydnity­god­niebezznacze­niai wa­giaż rap­temse­kun­dai oka­zujesięże nie sposóbjejcofnąćnie sposóbwymazać bez­li­tos­na pot­wornośćbez znacze­niaznacze­nia i wa­giaż rap­tem se­kun­dase­kun­da i oka­zujei oka­zuje sięże nie sposób jejjej cofnąćnie sposób wymazaćbez znacze­nia i wa­giaż rap­tem se­kun­da i oka­zujese­kun­da i oka­zuje sięże nie sposób jej cofnąć

se­kun­dy, mi­nuty, godzi­ny, dni, ty­god­nie, miesiące ,la­ta ocze­kiwa­nia, za­bite nadzieje, zniszczo­ne uczucia.To, co w życiu doczes­nym naj­cenniej­sze, może oka­zać się bez znacze­nia dla życia wiecznego.Ko­biecie, żeby się za­kochać nie pot­rzeb­na ład­nych oczu czy wy­sokiego pres­tiżu. Żeby ko­bieta się za­kochała pot­rze­ba szcze­rych chęci, spo­sobu trak­to­wania jej tak jak nikt nig­dy wcześniej te­go nie ro­bił. Pat­rze­nia na nią w ten sposób, jak­by nic po­za nią nie istniało.Prze­konań nie zdo­bywa się łat­wo, a jeśli dochodzi się do nich bez tru­du, oka­zuje się wkrótce, że są bez­wartościowe i niez­dolne sta­wić opór w walce.Wewnątrz mnie świat wa­li się w gru­zy. Ob­serwuję, słucham, cze­kam. Każda mi­jająca se­kun­da, mi­nuta, godzi­na, dzień są dla mnie niez­ro­zumiałe. Fo­sa moich lęków po­większa się jak dziura, która przyp­ra­wia mnie o zawrót głowy, której nie sposób zasypać.