Czas świąteczny - go­nit­wa za pre­zen­ta­mi i prześci­ganie się w de­koro­waniu domów. Wi­gilia - zwykły po­siłek po którym włącza­my telewizje. Gdzie podziały się te tra­dycyj­ne święta?? 


czas-świąteczny- go­nit­wa-za pre­zen­­mi-i prześ­ganie ę-w de­koro­waniu-domów-wi­gilia- zwykły-po­łek
stokrotka123czasświąteczny go­nit­waza pre­zen­ta­mii prześci­ganie sięw de­koro­waniudomówwi­gilia zwykłypo­siłekpo którym włącza­mytelewizjegdziepodziały sięte tra­dycyj­neświęta czas świąteczny go­nit­wa za pre­zen­ta­miza pre­zen­ta­mi i prześci­ganie sięi prześci­ganie się w de­koro­waniuw de­koro­waniu domów zwykły po­siłekpo­siłek po którym włącza­mypo którym włącza­my telewizjegdzie podziały siępodziały się te tra­dycyj­ne go­nit­wa za pre­zen­ta­mi i prześci­ganie sięza pre­zen­ta­mi i prześci­ganie się w de­koro­waniui prześci­ganie się w de­koro­waniu domów zwykły po­siłek po którym włącza­mypo­siłek po którym włącza­my telewizjegdzie podziały się te tra­dycyj­ne

Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować.Kiedy zwykły człowiek zdo­bywa wiedzę,sta­je się mędrcem; kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie Zen Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.Nie zacho­wuj się jak dziec­ko, gdyż I tak pre­zen­tu nie dostaniesz...Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome.Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale.