Czas cza­sem roz­wiązu­je prob­le­my, a cza­sem ich nie zauważa, a w ogóle to wys­tar­czy być szczęśli­wym, żeby cza­su nie zauważać, a więc nie mieć problemów. In­spi­rowa­ne tutejszością 


czas-cza­sem-roz­wiązu­-prob­­my-a cza­sem-ich-nie zauważa-a w ogó-to wys­tar­czy-być-szczęśli­wym-żeby-cza­su-nie zauważać
fyrfleczascza­semroz­wiązu­jeprob­le­mya cza­semichnie zauważaa w ogóleto wys­tar­czybyćszczęśli­wymżebycza­sunie zauważaća więcnie miećproblemówin­spi­rowa­netutejszością czas cza­semcza­sem roz­wiązu­jeroz­wiązu­je prob­le­mya cza­sem ichich nie zauważaa w ogóle to wys­tar­czyto wys­tar­czy byćbyć szczęśli­wymżeby cza­sucza­su nie zauważaća więc nie miećnie mieć problemówin­spi­rowa­ne tutejszością czas cza­sem roz­wiązu­jecza­sem roz­wiązu­je prob­le­mya cza­sem ich nie zauważaa w ogóle to wys­tar­czy byćto wys­tar­czy być szczęśli­wymżeby cza­su nie zauważaća więc nie mieć problemów

Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic...Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.Wys­tar­czy tyl­ko za­mienić Cza­sem by­wa tak, iż boimy się naj­pros­tszych roz­wiązań gdyż ma­my bo­les­ne wyob­rażenie o po­rażce, a cza­sem wys­tar­czy tyl­ko po­wie­dzieć kil­ka słów. Jed­nakże łat­wiej jest uciekać do Nibylandii.Me­lan­cho­lia jest roz­paczą, która nie zdążyła doj­rzeć. Różni­ca wy­nika z cza­sowości. Czas roz­paczy jest cza­sem bez jut­ra. Czas me­lan­cho­lii jest cza­sem deg­ra­dujące­go się jutra.Cza­sem nie wys­tar­cza sta­rać się ze wszys­tkich sił... Trze­ba po­myśleć, czy ci o których wal­czysz, chcą te­go i czy są te­go war­ci. Jeśli nie - od­puść so­bie. Uwierz, nie warto.