Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów.


czas-jest naj­lep­szym-nau­czy­cielem-ale-nieczęsto- dob­rych-uczniów
francois mauriacczasjest naj­lep­szymnau­czy­cielemalenieczęstoma dob­rychuczniówczas jest naj­lep­szymjest naj­lep­szym nau­czy­cielemale nieczęstonieczęsto ma dob­rychma dob­rych uczniówczas jest naj­lep­szym nau­czy­cielemale nieczęsto ma dob­rychnieczęsto ma dob­rych uczniówale nieczęsto ma dob­rych uczniów

Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy.Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem.Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów.Czas jest najlepszym nauczycielem, ale nieczęsto ma dobrych uczniów.Życie jest naj­lep­szym nau­czy­nielem. Nie tłumaczy tyl­ko od ra­zu kopie.Każdy jest nau­czy­cielem, im częściej spo­tykam ludzi i z ni­mi roz­ma­wiam, tym więcej się uczę. Dziec­ko z uli­cy, które się uśmie­cha, jest nau­czy­cielem, bo przy­pomi­na o tym, żeby się uśmiechać.