Czas jest wiel­kim nau­czy­cielem, ty­le tyl­ko, że za­bija swoich uczniów.


czas-jest wiel­kim-nau­czy­cielem-ty­-tyl­ko-że za­bija-swoich-uczniów
hector berliozczasjest wiel­kimnau­czy­cielemty­letyl­koże za­bijaswoichuczniówczas jest wiel­kimjest wiel­kim nau­czy­cielemty­le tyl­koże za­bija swoichswoich uczniówczas jest wiel­kim nau­czy­cielemże za­bija swoich uczniów

Czas jest naj­lep­szym nau­czy­cielem, ale nieczęsto ma dob­rych uczniów.Każdy jest nau­czy­cielem, im częściej spo­tykam ludzi i z ni­mi roz­ma­wiam, tym więcej się uczę. Dziec­ko z uli­cy, które się uśmie­cha, jest nau­czy­cielem, bo przy­pomi­na o tym, żeby się uśmiechać.Ból jest naj­lep­szym nau­czy­cielem. Tyl­ko nikt nie chce być je­go uczniem.Strach nie jest długot­rwałym nau­czy­cielem obowiązku.Pi­sanie jest naj­lep­szym nau­czy­cielem wymowy.Czas to wielki nauczyciel; niestety, zabija wszystkich swoich uczniów.