Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać.


czas-jest-najsprawiedliwiej-podzielonym-dobrem-wszyscy-mają-go-tyle-samo-niestety-tylko-niewielu-wie-jak-z-niego-korzystać
marcin bielickiczasjestnajsprawiedliwiejpodzielonymdobremwszyscymajągotylesamoniestetytylkoniewieluwiejakniegokorzystaćczas jestjest najsprawiedliwiejnajsprawiedliwiej podzielonympodzielonym dobremdobremwszyscywszyscy mająmają gogo tyletyle samotylko niewieluniewielu wiejak zz niegoniego korzystaćczas jest najsprawiedliwiejjest najsprawiedliwiej podzielonymnajsprawiedliwiej podzielonym dobrempodzielonym dobremwszyscy mająwszyscy mają gomają go tylego tyle samotylko niewielu wiejak z niegoz niego korzystaćczas jest najsprawiedliwiej podzielonymjest najsprawiedliwiej podzielonym dobremnajsprawiedliwiej podzielonym dobremwszyscy mają gowszyscy mają go tylemają go tyle samojak z niego korzystaćczas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobremjest najsprawiedliwiej podzielonym dobremwszyscy mają go tylewszyscy mają go tyle samo

Ludzie są jak moneta papierowa; mają wartość tylko o tyle, o ile jest na nich pieczęć, piętno idei. -Henryk Elzenberg
ludzie-są-jak-moneta-papierowa-mają-wartość-tylko-o-tyle-o-ile-jest-na-nich-pieczęć-piętno-idei
Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych. -Maria Karolina Leszczyńska
tyle-tylko-powinniśmy-ę-zastanawiać-nad-błędami-drugich-ile-z-nich-korzystać-możemy-dla-poprawienia-własnych
Prawdziwa miłość jest jak duch, o którym wszyscy mówią, ale niewielu go widziało. -Francois de la Rochefoucauld
prawdziwa-miłość-jest-jak-duch-o-którym-wszyscy-mówią-ale-niewielu-go-widziało
Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań. -Terencjusz
jeżeli-dwóch-robi-to-samo-nie-jest-to-samo-ile-głów-tyle-zdań