Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać.


czas-jest-najsprawiedliwiej-podzielonym-dobrem-wszyscy-mają-go-tyle-samo-niestety-tylko-niewielu-wie-jak-z-niego-korzystać
marcin bielickiczasjestnajsprawiedliwiejpodzielonymdobremwszyscymajągotylesamoniestetytylkoniewieluwiejakniegokorzystaćczas jestjest najsprawiedliwiejnajsprawiedliwiej podzielonympodzielonym dobremdobremwszyscywszyscy mająmają gogo tyletyle samotylko niewieluniewielu wiejak zz niegoniego korzystaćczas jest najsprawiedliwiejjest najsprawiedliwiej podzielonymnajsprawiedliwiej podzielonym dobrempodzielonym dobremwszyscy mająwszyscy mają gomają go tylego tyle samotylko niewielu wiejak z niegoz niego korzystaćczas jest najsprawiedliwiej podzielonymjest najsprawiedliwiej podzielonym dobremnajsprawiedliwiej podzielonym dobremwszyscy mają gowszyscy mają go tylemają go tyle samojak z niego korzystaćczas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobremjest najsprawiedliwiej podzielonym dobremwszyscy mają go tylewszyscy mają go tyle samo

Ludzie są jak moneta papierowa; mają wartość tylko o tyle, o ile jest na nich pieczęć, piętno idei.Tyle tylko powinniśmy się zastanawiać nad błędami drugich, ile z nich korzystać możemy dla poprawienia własnych.Prawdziwa miłość jest jak duch, o którym wszyscy mówią, ale niewielu go widziało.Jeżeli dwóch robi to samo, nie jest to samo. Ile głów, tyle zdań.Cnota nie daje szczęścia, ale uczy, jak z niego korzystać, gdy się je ma.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.