Czas męczy i nuży tylko tych, co żyją zajęci jedynie błahymi troskami o swą osobę i swoje rozkosze, ale jest krótki i mija niepostrzeżenie dla tych, co zapominają o sobie, pracują nad czymś, co ich pochłania; mierzony wielkością śmiałego, nie dającego się zrealizować marzenia, prawie nie istnieje.


czas-męczy-i-nuży-tylko-tych-co-żyją-zaję-jedynie-błahymi-troskami-o-swą-osobę-i-swoje-rozkosze-ale-jest-krótki-i-mija-niepostrzeżenie-dla
ivo andricczasmęczynużytylkotychcożyjązajęcijedyniebłahymitroskamiswąosobęswojerozkoszealejestkrótkimijaniepostrzeżeniedlazapominająsobiepracująnadczymśichpochłaniamierzonywielkościąśmiałegoniedającegosięzrealizowaćmarzeniaprawieistniejeczas męczymęczy ii nużynuży tylkotylko tychco żyjążyją zajęcizajęci jedyniejedynie błahymibłahymi troskamitroskami oo swąswą osobęosobę ii swojeswoje rozkoszeale jestjest krótkikrótki ii mijamija niepostrzeżenieniepostrzeżenie dladla tychco zapominajązapominają oo sobiepracują nadnad czymśco ichich pochłaniamierzony wielkościąwielkością śmiałegonie dającegodającego sięsię zrealizowaćzrealizować marzeniaprawie nienie istniejeczas męczy imęczy i nużyi nuży tylkonuży tylko tychco żyją zajęciżyją zajęci jedyniezajęci jedynie błahymijedynie błahymi troskamibłahymi troskami otroskami o swąo swą osobęswą osobę iosobę i swojei swoje rozkoszeale jest krótkijest krótki ikrótki i mijai mija niepostrzeżeniemija niepostrzeżenie dlaniepostrzeżenie dla tychco zapominają ozapominają o sobiepracują nad czymśco ich pochłaniamierzony wielkością śmiałegonie dającego siędającego się zrealizowaćsię zrealizować marzeniaprawie nie istnieje

Czas nuży i męczy tylko tych, co żyją zajęci jedynie błahymi troskami.Gdybyśmy kochali tych jedynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.Miłość istnieje tylko dla tych, którzy o niej myślą.Miłość sprawia, że czas mija niepostrzeżenie; czas sprawia, że miłość mija niepostrzeżenie.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Gdybyśmy kochali tych jodynie, którzy nigdy nie upadną, to byłaby sprawiedliwość tylko, a przecież ponad sprawiedliwością góruje miłość. Uznajemy najlepszych, ale indywidualnym uczuciem kochamy tych dopiero, dla których w naszej duszy jest wsparcie na wszelką słabość, uzupełnienie na wszelki niedostatek.