Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności.


czas-nie-zna-przerwy-jest-ągłośą-nieuchwytną-jest-podobny-do-skrzydeł-które-nas-niosą-w-przyszłość-i-przygotowują-do-przeżywania
józef gaworczasnieznaprzerwyjestciągłościąnieuchwytnąpodobnydoskrzydełktórenasniosąprzyszłośćprzygotowująprzeżywaniawiecznościobiecanejnamprzezpanajestprzedsmakiemwiecznościczas nienie znazna przerwyprzerwy jestjest ciągłościąciągłością nieuchwytnąjest podobnypodobny dodo skrzydełktóre nasnas niosąniosą ww przyszłośćprzyszłość ii przygotowująprzygotowują dodo przeżywaniaprzeżywania wiecznościobiecanej namnam przezprzez panaczas jestjest przedsmakiemprzedsmakiem wiecznościczas nie znanie zna przerwyzna przerwy jestprzerwy jest ciągłościąjest ciągłością nieuchwytnąjest podobny dopodobny do skrzydełktóre nas niosąnas niosą wniosą w przyszłośćw przyszłość iprzyszłość i przygotowująi przygotowują doprzygotowują do przeżywaniado przeżywania wiecznościobiecanej nam przeznam przez panaczas jest przedsmakiemjest przedsmakiem wieczności

Czas jest larwą wieczności. Lepiej o tym pamiętać! -Jean Paul
czas-jest-larwą-wiecznoś-lepiej-o-tym-pamięć
Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość. -Simone Weil
czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
Czas jest bramą, przez którą przyszłość odchodzi w przeszłość. -Leonardo da Vinci
czas-jest-bramą-przez-którą-przyszłość-odchodzi-w-przeszłość
Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem. -Anita
czas-jest-cierpieniem-czas-jest-nadzieją-czas-jest-wejściem-w-samego-siebie-ale-nie-jest-już-pieniądzem
Czas jest podobny rzece, która co lekkie przyniesie, co ciężko na dnie pogrąży. -Kazimierz Brodziński
czas-jest-podobny-rzece-która-co-lekkie-przyniesie-co-ężko-na-dnie-pogrąży