Czas przeznaczony na życie jest niczym. Czymś jest dopiero to, co człowiek zrobi z owym czasem. Sami musimy nadać swemu życiu sens, gdyż sens ów nie towarzyszy życiu automatycznie.


czas-przeznaczony-na-życie-jest-niczym-czymś-jest-dopiero-to-co-człowiek-zrobi-z-owym-czasem-sami-musimy-nadać-swemu-życiu-sens-gdyż-sens-ów
anonimczasprzeznaczonynażyciejestniczymczymśdopierotococzłowiekzrobiowymczasemsamimusimynadaćswemużyciusensgdyżsensównietowarzyszyautomatycznieczas przeznaczonyprzeznaczony nana życieżycie jestjest niczymczymś jestjest dopieroco człowiekczłowiek zrobizrobi zz owymowym czasemsami musimymusimy nadaćnadać swemuswemu życiużyciu sensgdyż senssens ówów nienie towarzyszytowarzyszy życiużyciu automatycznieczas przeznaczony naprzeznaczony na życiena życie jestżycie jest niczymczymś jest dopieroco człowiek zrobiczłowiek zrobi zzrobi z owymz owym czasemsami musimy nadaćmusimy nadać swemunadać swemu życiuswemu życiu sensgdyż sens ówsens ów nieów nie towarzyszynie towarzyszy życiutowarzyszy życiu automatycznie

Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.Nie można pytać życia o sens, można mu tylko samemu sens nadać.Bo cza­sami, choć zmienia się two­je życie i mu­sisz zam­knąć pew­ne roz­działy, są rzeczy, których bro­nisz do os­tatniego tchu. Bo właśnie ich nie chcesz stra­cić. To one na­dają two­jemu życiu sens.To, co nadaje sens życiu, nadaje także sens śmierci.Ciesz się ty­mi naj­mniej­szy­mi rzecza­mi. Błahos­tka­mi, które dla in­nych wy­dają się być niczym, bo to właśnie one na­dają sens życiu.Jeśli ktoś spełnia wszys­tkie nasze marze­nia, ko­lej­ne stają się tyl­ko kap­ry­sami. Naj­piękniej­sze są marze­nia niez­reali­zowa­ne, bo to one na­dają życiu sens.