Czas, to dla Ciebie mam parę słów. Wszys­tko kręci się wokół Ciebie. Zaklęci w wszechczasie. Nie zna­my początku nie poz­na­my i końca. Dzięku­je Ci że jes­teś dla mnie tak łaskawy i godzisz się na mo­je błędy dając mi szansy. Dzięku­je Ci za mą Żonę bo to dla Niej Poświęcam cały ten Czas. Tęsknie...


czas-to dla-ciebie-mam-ę-słów-wszys­tko-krę ę-wokół-ciebie-zaklę-w wszechczasie-nie-zna­my-początku-nie poz­na­my-i końca
fabian czarneckiczasto dlaciebiemamparęsłówwszys­tkokręci sięwokółciebiezaklęciw wszechczasieniezna­mypoczątkunie poz­na­myi końcadzięku­jeci że jes­teśdlamnietakłaskawygodzisz sięna mo­jebłędydającmi szansyci za mą onębo to dlaniejpoświęcamcałytenczastęsknieto dla ciebieciebie mammam paręparę słówwszys­tko kręci siękręci się wokółwokół ciebiezaklęci w wszechczasienie zna­myzna­my początkupoczątku nie poz­na­mynie poz­na­my i końcadzięku­je ci że jes­teści że jes­teś dladla mniemnie taktak łaskawyłaskawy ii godzisz sięgodzisz się na mo­jena mo­je błędybłędy dającdając mi szansydzięku­je ci za mą Żonęci za mą Żonę bo to dlabo to dla niejniej poświęcampoświęcam całycały tenten czasto dla ciebie mamciebie mam paręmam parę słówwszys­tko kręci się wokółkręci się wokół ciebienie zna­my początkuzna­my początku nie poz­na­mypoczątku nie poz­na­my i końcadzięku­je ci że jes­teś dlaci że jes­teś dla mniedla mnie takmnie tak łaskawytak łaskawy iłaskawy i godzisz sięi godzisz się na mo­jegodzisz się na mo­je błędyna mo­je błędy dającbłędy dając mi szansydzięku­je ci za mą Żonę bo to dlaci za mą Żonę bo to dla niejbo to dla niej poświęcamniej poświęcam całypoświęcam cały tencały ten czas