Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto.


czas-wi­gilij­nych-wzruszeń-a jed­nak-to poruszę-piękno-choin­ki-pier­wszej-gwiaz­dki-czar-rozbłyśnie-wspom­nieniami-podzielić ę
chemicalsczaswi­gilij­nychwzruszeńa jed­nakto poruszępięknochoin­kipier­wszejgwiaz­dkiczarrozbłyśniewspom­nieniamipodzielić sięw tendzieńopłat­kiemi mod­litwąrównieżw tę noczno­wuza rokto sa­mocze­kanasleczza­pamiętaćmożnaże miłościądzieńw dzieńra­dować sięwartoczas wi­gilij­nychwi­gilij­nych wzruszeńa jed­nak to poruszęto poruszę pięknopiękno choin­kipier­wszej gwiaz­dkigwiaz­dki czarczar rozbłyśniewspom­nieniami podzielić siępodzielić się w tenw ten dzieńopłat­kiem i mod­litwąi mod­litwą równieżrównież w tę nocw tę noc ii zno­wuzno­wu za rokza rok to sa­moto sa­mo cze­kacze­ka naslecz za­pamiętaćza­pamiętać możnaże miłością dzieńdzień w dzieńw dzień ra­dować sięra­dować się wartoczas wi­gilij­nych wzruszeńa jed­nak to poruszę pięknoto poruszę piękno choin­kipier­wszej gwiaz­dki czargwiaz­dki czar rozbłyśniewspom­nieniami podzielić się w tenpodzielić się w ten dzieńopłat­kiem i mod­litwą równieżi mod­litwą również w tę nocrównież w tę noc iw tę noc i zno­wui zno­wu za rokzno­wu za rok to sa­moza rok to sa­mo cze­kato sa­mo cze­ka naslecz za­pamiętać możnaże miłością dzień w dzieńdzień w dzień ra­dować sięw dzień ra­dować się warto

Za­pyta­ny co było naj­pierw, noc czy dzień: Noc, o je­den dzień pierwej. -Tales z Miletu
za­pyta­ny-co było-naj­pierw-noc-czy-dzień-noc-o ­den-dzień-pierwej