Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach.


czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
stefan kisielewskiczaszmar­no­wanynie is­tniejewe wspomnieniachczas zmar­no­wanyzmar­no­wany nie is­tniejenie is­tnieje we wspomnieniachczas zmar­no­wany nie is­tniejezmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniachczas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach

Gdy­by każdy zmar­no­wany dzień oz­naczyć pustą kartą, jak gęsto za­pisa­ny byłby zeszyt two­jego życia?  -jatoja
gdy­by-każdy-zmar­no­wany-dzień-oz­naczyć-pustą-kartą-jak gęsto-za­pisa­ny-byłby-zeszyt-two­jego-życia 
Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł. -Isaac Pitman
dob­rze-zor­ga­nizo­wany-czas-jest naj­lep­szym-do­wodem-na zor­ga­nizo­wany-umysł
Ko­bieta za­lot­na sądzi, że czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet. -Jean de La Bruyére
ko­bieta-za­lot­na-sądzi-że czas-i ­-pok­ry­wają-zmar­szczka­mi-i niszczą-twarze-tyl­ko-in­nych-kobiet
Mo­je myśli tkwią w wspomnieniach. -AnDree
mo­-myśli-tkwią-w wspomnieniach
In­fo­linia KIP dzień 17.01.2016 r. Jes­teś 52 w ko­lej­ce twój prze­widy­wany czas ocze­kiwa­nia jed­na 1 i 48 minut. -Marek1410
in­fo­linia-kip-dzień-17012016-r-jes­teś-52 w ko­lej­-twój-prze­widy­wany-czas-ocze­kiwa­nia-jed­na-1 i 48 minut