Czas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach.


czas-zmar­no­wany-nie is­tnieje-we wspomnieniach
stefan kisielewskiczaszmar­no­wanynie is­tniejewe wspomnieniachczas zmar­no­wanyzmar­no­wany nie is­tniejenie is­tnieje we wspomnieniachczas zmar­no­wany nie is­tniejezmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniachczas zmar­no­wany nie is­tnieje we wspomnieniach

Gdy­by każdy zmar­no­wany dzień oz­naczyć pustą kartą, jak gęsto za­pisa­ny byłby zeszyt two­jego życia? Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł.Przyszedł kiedyś do mnie ojciec, z emoc­ja­mi scho­wany­mi głębo­ko w kie­sze­ni, ze zmar­szczką na twarzy w której uk­ryła się miłość nig­dy niewy­powie­dziana, z wielo­ma słowa­mi uk­ry­wający­mi się w błęki­cie zmęczo­nych oczu. Wyszedł, nie wrócił..Ko­bieta za­lot­na sądzi, że czas i la­ta pok­ry­wają zmar­szczka­mi i niszczą twarze tyl­ko in­nych kobiet.Mo­je myśli tkwią w wspomnieniach.In­fo­linia KIP dzień 17.01.2016 r. Jes­teś 52 w ko­lej­ce twój prze­widy­wany czas ocze­kiwa­nia jed­na 1 i 48 minut.