Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość.


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
simone weilczaszużywaniszczyswoimwpływemtocodoczesnetoteżwięcejwiecznościzawieraprzeszłośćniżteraźniejszośćczas zużywazużywa ii niszczyniszczy swoimswoim wpływemco doczesnetoteż więcejwięcej wiecznościwieczności zawierazawiera przeszłośćprzeszłość niżniż teraźniejszośćczas zużywa izużywa i niszczyi niszczy swoimniszczy swoim wpływemwpływem to cototeż więcej wiecznościwięcej wieczności zawierawieczności zawiera przeszłośćzawiera przeszłość niżprzeszłość niż teraźniejszośćczas zużywa i niszczyzużywa i niszczy swoimi niszczy swoim wpływemswoim wpływem to cowpływem to co doczesnetoteż więcej wieczności zawierawięcej wieczności zawiera przeszłośćwieczności zawiera przeszłość niżzawiera przeszłość niż teraźniejszośćczas zużywa i niszczy swoimzużywa i niszczy swoim wpływemniszczy swoim wpływem to coswoim wpływem to co doczesnetoteż więcej wieczności zawiera przeszłośćwięcej wieczności zawiera przeszłość niżwieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość

Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba. -Bertold Brecht
człowiek-myślący-nie-zużywa-nigdy-więcej-światła-chleba-i-myśli-ż-trzeba
Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem. -Madame de Stael
miłość-to-symbol-wiecznoś-niszczy-poczucie-czasu-wymazuje-pamięć-początków-i-obawę-przed-końcem
Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem. -Blaise Pascal
przeszłość-i-teraźniejszość-są-naszymi-środkami-tylko-przyszłość-jest-celem