Czas zużywa i niszczy swoim wpływem to co doczesne. Toteż więcej wieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość.


czas-zużywa-i-niszczy-swoim-wpływem-to-co-doczesne-toteż-więcej-wiecznoś-zawiera-przeszłość-ż-teraźniejszość
simone weilczaszużywaniszczyswoimwpływemtocodoczesnetoteżwięcejwiecznościzawieraprzeszłośćniżteraźniejszośćczas zużywazużywa ii niszczyniszczy swoimswoim wpływemco doczesnetoteż więcejwięcej wiecznościwieczności zawierazawiera przeszłośćprzeszłość niżniż teraźniejszośćczas zużywa izużywa i niszczyi niszczy swoimniszczy swoim wpływemwpływem to cototeż więcej wiecznościwięcej wieczności zawierawieczności zawiera przeszłośćzawiera przeszłość niżprzeszłość niż teraźniejszośćczas zużywa i niszczyzużywa i niszczy swoimi niszczy swoim wpływemswoim wpływem to cowpływem to co doczesnetoteż więcej wieczności zawierawięcej wieczności zawiera przeszłośćwieczności zawiera przeszłość niżzawiera przeszłość niż teraźniejszośćczas zużywa i niszczy swoimzużywa i niszczy swoim wpływemniszczy swoim wpływem to coswoim wpływem to co doczesnetoteż więcej wieczności zawiera przeszłośćwięcej wieczności zawiera przeszłość niżwieczności zawiera przeszłość niż teraźniejszość

Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Człowiek myślący nie zużywa nigdy więcej światła, chleba i myśli niż trzeba.Czas nie zna przerwy... Jest ciągłością nieuchwytną. Jest podobny do skrzydeł, które nas niosą w przyszłość i przygotowują do przeżywania wieczności, obiecanej nam przez Pana. Czas jest przedsmakiem wieczności.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Miłość to symbol wieczności. Niszczy poczucie czasu, wymazuje pamięć początków i obawę przed końcem.Przeszłość i teraźniejszość są naszymi środkami. Tylko przyszłość jest celem.