Czasami warto znosić wszystkie wady małżeństwa, aby mieć jednego przyjaciela w świecie skażonym obojętnością.


czasami-warto-znosić-wszystkie-wady-łżeństwa-aby-mieć-jednego-przyjaciela-w-świecie-skażonym-obojętnośą
erica jongczasamiwartoznosićwszystkiewadymałżeństwaabymiećjednegoprzyjacielaświecieskażonymobojętnościączasami wartowarto znosićznosić wszystkiewszystkie wadywady małżeństwaaby miećmieć jednegojednego przyjacielaprzyjaciela ww świecieświecie skażonymskażonym obojętnościączasami warto znosićwarto znosić wszystkieznosić wszystkie wadywszystkie wady małżeństwaaby mieć jednegomieć jednego przyjacielajednego przyjaciela wprzyjaciela w świeciew świecie skażonymświecie skażonym obojętnościączasami warto znosić wszystkiewarto znosić wszystkie wadyznosić wszystkie wady małżeństwaaby mieć jednego przyjacielamieć jednego przyjaciela wjednego przyjaciela w świecieprzyjaciela w świecie skażonymw świecie skażonym obojętnościączasami warto znosić wszystkie wadywarto znosić wszystkie wady małżeństwaaby mieć jednego przyjaciela wmieć jednego przyjaciela w świeciejednego przyjaciela w świecie skażonymprzyjaciela w świecie skażonym obojętnością

Nie warto by żyć, gdyby się nie miało ani jednego dobrego przyjaciela.Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje zmierzają do jednego - aby zobaczyć nareszcie człowieka.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Każdy chce mieć przyjaciela, a nikt nie myśli, co robić, aby nim być.W świecie pełnym niena­wiści ciągle mu­simy mieć nadzieję. W świecie pełnym zła, wciąż mu­simy być pełni otuchy. W świecie pełnym roz­paczy, na­dal mu­simy mieć od­wagę, by marzyć. W świecie za­nurzo­nym w nieuf­ności, my ciągle mu­simy mieć siłę, by wierzyć.Płaszcz miłości zakryje wszystkie wady.