. . . czasem, gdy morze bardzo jest rozhukane, woła coś na nich wśród nocy i ciemności po nazwisku. Jeżeli nieskończoność morska może tak wołać, to być może, że gdy się człowiek zestarzeje, woła także na niego i inna nieskończoność, jeszcze ciemniejsza i bardziej tajemnicza, a im jest bardziej zmęczony życiem, tym milsze są mu te nawoływania. Ale, by ich słuchać, trzeba ciszy.


czasem-gdy-morze-bardzo-jest-rozhukane-woła-coś-na-nich-wśród-nocy-i-ciemnoś-po-nazwisku-jeżeli-nieskończoność-morska-może-tak
gabriel garcia marquezczasemgdymorzebardzojestrozhukanewołacośnanichwśródnocyciemnościponazwiskujeżelinieskończonośćmorskamożetakwołaćtobyćmożeżesięczłowiekzestarzejetakżeniegoinnanieskończonośćjeszczeciemniejszabardziejtajemniczaimzmęczonyżyciemtymmilszemutenawoływaniaalebyichsłuchaćtrzebaciszyczasemgdy morzemorze bardzobardzo jestjest rozhukanewoła coścoś nana nichnich wśródwśród nocynocy ii ciemnościciemności popo nazwiskujeżeli nieskończonośćnieskończoność morskamorska możemoże taktak wołaćbyć możeże gdygdy sięsię człowiekczłowiek zestarzejewoła takżetakże nana niegoniego ii innainna nieskończonośćjeszcze ciemniejszaciemniejsza ii bardziejbardziej tajemniczaim jestjest bardziejbardziej zmęczonyzmęczony życiemtym milszemilsze sąsą mumu tete nawoływaniaby ichich słuchaćtrzeba ciszygdy morze bardzomorze bardzo jestbardzo jest rozhukanewoła coś nacoś na nichna nich wśródnich wśród nocywśród nocy inocy i ciemnościi ciemności pociemności po nazwiskujeżeli nieskończoność morskanieskończoność morska możemorska może takmoże tak wołaćże gdy sięgdy się człowieksię człowiek zestarzejewoła także natakże na niegona niego iniego i innai inna nieskończonośćjeszcze ciemniejsza iciemniejsza i bardzieji bardziej tajemniczaa im jestim jest bardziejjest bardziej zmęczonybardziej zmęczony życiemtym milsze sąmilsze są musą mu temu te nawoływaniaby ich słuchać

To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln
to-piękne-gdy-człowiek-może-być-dumny-ze-swojego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln
to-pięknie-gdy-człowiek-jest-dumny-ze-swego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
Me­dycy­na może być niezłym ok­nem na nieskończoność. -Stanisław Lem
me­dycy­na-może-być-niezłym-ok­nem-na nieskończoność
Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej. -Anonim
kto-mniema-iż-zdoła-obejść-ę-bez-całego-świata-myli-ę-bardzo-ale-kto-mniema-że-świat-nie-może-obejść-ę-bez-niego-myli-ę-jeszcze