Czasem przestrzega się zasad mimo braku regulaminu.


czasem-przestrzega-ę-zasad-mimo-braku-regulaminu
anna kowalskaczasemprzestrzegasięzasadmimobrakuregulaminuczasem przestrzegaprzestrzega sięsię zasadzasad mimomimo brakubraku regulaminuczasem przestrzega sięprzestrzega się zasadsię zasad mimozasad mimo brakumimo braku regulaminuczasem przestrzega się zasadprzestrzega się zasad mimosię zasad mimo brakuzasad mimo braku regulaminuczasem przestrzega się zasad mimoprzestrzega się zasad mimo brakusię zasad mimo braku regulaminu

Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo że czasem trudno nam to sobie uświadomićŻycie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas silniejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Życie jest ciągiem doświadczeń, z których każde czyni nas sil­niejszymi, mimo, że czasem trudno nam to sobie uświadomić.Powiedzieć, co się myśli, jest czasem największym szaleństwem, a czasem najwyższą sztukąMusimy pogodzić się z tym, że czasem przypada nam rola gołębi, a czasem pomników.Po­mimo w jak trud­nej właśnie jes­teś sy­tuac­ji, po­mimo, jak bar­dzo bo­li Cię dusza - uśmie­chnij się. Choćby nieśmiało i pra­wie niezauważal­nie... Spraw, by in­nym zat­roska­nym ulżyło, choć odrobinę.