Cze­kam na Ciebie cała jes­tem przepełniona Tobą. Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły, słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany... Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele Niech us­ta Two­je łączą się z moimi Niech usłyszą tyl­ko nasz puls.. Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą 


cze­kam-na ciebie-cała-jes­tem-przepełniona-tobą-myśl-o to­bie-i o tym-pełnym-uniesienia-wie­czorze-wpra­wiła-w zamęt-mo­-zmysły
szaszlykcze­kamna ciebiecałajes­temprzepełnionatobąmyślo to­biei o tympełnymuniesieniawie­czorzewpra­wiław zamętmo­jezmysłysłod­kiniesa­mowi­tyniezrównanyniechdłonietwo­jekrążąpo moimcieleus­tałączą sięz moimiusłyszątyl­konaszpulsresztawie­czo­rubędzienasząsłodkątajemnicą cze­kam na ciebiena ciebie całacała jes­temjes­tem przepełnionaprzepełniona tobąmyśl o to­bieo to­bie i o tymi o tym pełnympełnym uniesieniauniesienia wie­czorzewie­czorze wpra­wiławpra­wiła w zamętw zamęt mo­jemo­je zmysłyniezrównany niechniech dłoniedłonie two­jetwo­je krążąkrążą po moimpo moim cieleciele niechniech us­taus­ta two­jetwo­je łączą sięłączą się z moimiz moimi niechniech usłysząusłyszą tyl­kotyl­ko nasznasz pulsniech resztareszta wie­czo­ruwie­czo­ru będziebędzie nasząnaszą słodkąsłodką tajemnicą cze­kam na ciebie całana ciebie cała jes­temcała jes­tem przepełnionajes­tem przepełniona tobąmyśl o to­bie i o tymo to­bie i o tym pełnymi o tym pełnym uniesieniapełnym uniesienia wie­czorzeuniesienia wie­czorze wpra­wiławie­czorze wpra­wiła w zamętwpra­wiła w zamęt mo­jew zamęt mo­je zmysłyniezrównany niech dłonieniech dłonie two­jedłonie two­je krążątwo­je krążą po moimkrążą po moim cielepo moim ciele niechciele niech us­taniech us­ta two­jeus­ta two­je łączą siętwo­je łączą się z moimiłączą się z moimi niechz moimi niech usłysząniech usłyszą tyl­kousłyszą tyl­ko nasztyl­ko nasz pulsniech reszta wie­czo­rureszta wie­czo­ru będziewie­czo­ru będzie nasząbędzie naszą słodkąnaszą słodką tajemnicą 

Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.Niech Cię błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący (oczy­wis­cie TYL­KO jes­li chcą !): Oj­ciec i Syn i Duch Święty ! a Mat­ka Bożą otacza Mat­czyną Opieką ! (Szkap­lerz Święty od Bo­ga i Mat­ki Bożej wciąż cze­ka na Ciebie) św. Anioł Boży a Stróż Twój niech Cię strzeże, kieru­je Tobą, oświeca Cie, wzmac­nia Cię i zap­ro­wadzi duszę Twoją do Żywo­ta Wiecznego. w Imie Je­zusa mod­le sie. Amen Jak się masz Ukochana? Ja­ka u Ciebie pogoda? U mnie w słoneczne dnie Pa­da deszcz bez Ciebie Niech te chmu­ry wiszą A To­bie ptaszki świergocą Niech pa­da u mnie deszcz Ty w słońca blas­ku ra­dość nieś  Niech pieśń pokoju połączy serca. Niech znikną z ziemi łzy i cierpienia. Niech słowa: Mat­ka, Oj­ciec, Ojczyzna, nie słowo -Pokój- brzmią przez pokolenia! -Dla Jaremy- Niech są tacy, jacy są, albo niech ich nie będzie wcale.Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty