cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
rychcikcze­mubożetra­gediespo­tykajątychdob­rychludzia nie tychludziopęta­nychprzezsiłyciem­ności~pa­wełrychlicase­riipy­taniana którenie znamod­po­wie­dzi cze­mu bożeboże tra­gedietra­gedie spo­tykająspo­tykają tychtych dob­rychdob­rych ludzia nie tych ludziludzi opęta­nychopęta­nych przezprzez siły~pa­weł rychlicarychlica zz se­riise­rii py­taniana które nie znamnie znam od­po­wie­dzicze­mu boże tra­gedieboże tra­gedie spo­tykajątra­gedie spo­tykają tychspo­tykają tych dob­rychtych dob­rych ludzia nie tych ludzi opęta­nychludzi opęta­nych przezopęta­nych przez siły~pa­weł rychlica zrychlica z se­riiz se­rii py­taniana które nie znam od­po­wie­dzi

ty­-nie­szczęścia-w jed­nym-miej­scu-i w jed­nej-chwi­li-~pa­weł-rychlica-wy­darze­nia-i tra­gedię- które-do­tykają-ludzi- 
co-po mnie-zos­­nie-jak już-zniknę-z pla­nety-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania-na które-nie znam-od­po­wie­dzi- 
z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
woj­ny-tak-nap­rawdę-są wy­woływa­ne-sztucznieprzez-cho­rych-ludzichodzi-o zmniej­sze­nie-po­pulac­ji-ludzkiej-~pa­weł