cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
rychcikcze­mubożetra­gediespo­tykajątychdob­rychludzia nie tychludziopęta­nychprzezsiłyciem­ności~pa­wełrychlicase­riipy­taniana którenie znamod­po­wie­dzi cze­mu bożeboże tra­gedietra­gedie spo­tykająspo­tykają tychtych dob­rychdob­rych ludzia nie tych ludziludzi opęta­nychopęta­nych przezprzez siły~pa­weł rychlicarychlica zz se­riise­rii py­taniana które nie znamnie znam od­po­wie­dzicze­mu boże tra­gedieboże tra­gedie spo­tykajątra­gedie spo­tykają tychspo­tykają tych dob­rychtych dob­rych ludzia nie tych ludzi opęta­nychludzi opęta­nych przezopęta­nych przez siły~pa­weł rychlica zrychlica z se­riiz se­rii py­taniana które nie znam od­po­wie­dzi

Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.