Cze­mu mil­czysz, sko­ro wiesz że ktoś cze­ka na Twój głos. Cze­mu cze­kasz na głos, sko­ro wiesz że nikt się nie odezwie. Jak to jest, że masz nadzieje a ktoś ją traci. Stań jak słup so­li, nie mów nic. Ale nie mil­cz już więcej.


cze­mu-mil­czysz-sko­ro-wiesz-że ktoś-cze­ka-na twój-głos-cze­mu-cze­kasz-na głos-sko­ro-wiesz-że nikt ę-nie odezwie-jak
fabian czarneckicze­mumil­czyszsko­rowieszże ktoścze­kana twójgłoscze­kaszna głosże nikt sięnie odezwiejakto jestże masznadziejea ktośją tracistańjak słupso­linie mównicalenie mil­czjużwięcejcze­mu mil­czyszsko­ro wieszwiesz że ktośże ktoś cze­kacze­ka na twójna twój głoscze­mu cze­kaszcze­kasz na głossko­ro wieszwiesz że nikt sięże nikt się nie odezwiejak to jestże masz nadziejenadzieje a ktośa ktoś ją tracistań jak słupjak słup so­linie mów nicale nie mil­cznie mil­cz jużjuż więcejsko­ro wiesz że ktoświesz że ktoś cze­każe ktoś cze­ka na twójcze­ka na twój głoscze­mu cze­kasz na głossko­ro wiesz że nikt sięwiesz że nikt się nie odezwieże masz nadzieje a ktośnadzieje a ktoś ją tracistań jak słup so­liale nie mil­cz jużnie mil­cz już więcej

mil­cze­nie-jest złotem-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest mil­cze­niem-pomiędzy-mil­cze­nie-wo­bec-sta­ ę-kruszcem-przeklętym 
Przy­pieczęto­waniem mo­wy jest mil­cze­nie, mil­cze­nia zaś - sto­sow­na chwila. -Solon
przy­pieczęto­waniem-mo­wy-jest mil­cze­nie-mil­cze­nia-zaś- sto­sow­na-chwila
Mil­cze­nie za­bija mnie. Mil­cze­nie wy­niszcza mnie. Dlacze­go więc go nie przerwę? Czy to już sa­mobójstwo? Czy jeszcze brak nadziei na lep­sze? `A.M.K. 28.02.16  -Lola_♡
mil­cze­nie-za­bija-mnie-mil­cze­nie-wy­niszcza-mnie-dlacze­go-więc-go nie przerwę-czy-to już-­mobójstwo-czy-jeszcze-brak-nadziei