Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com 


cze­mu-o miłoś-za­pomi­nać-chcemy-wten­czas-gdy-za­kończy ę-znienacka-cze­mu-jej-dob­ro-złą-myślą-gnieciemy-cze­mu-tęskno­ ę
m44gcze­muo miłościza­pomi­naćchcemywten­czasgdyza­kończy sięznienackajejdob­rozłąmyślągnieciemytęskno­ta sięz ser­cemcackanieróbmyte­goto dob­rembyłotakjak dob­roszyb­ko sięskończyłohttpsm44gteetrescom cze­mu o miłościo miłości za­pomi­naćza­pomi­nać chcemywten­czas gdygdy za­kończy sięza­kończy się znienackaznienacka cze­mucze­mu jejjej dob­rodob­ro złązłą myśląmyślą gnieciemycze­mu tęskno­ta siętęskno­ta się z ser­cemz ser­cem cackanie róbmyróbmy te­goto dob­rem byłobyło ii taktak jak dob­rojak dob­ro szyb­ko sięszyb­ko się skończyłocze­mu o miłości za­pomi­naćo miłości za­pomi­nać chcemywten­czas gdy za­kończy sięgdy za­kończy się znienackaza­kończy się znienacka cze­muznienacka cze­mu jejcze­mu jej dob­rojej dob­ro złądob­ro złą myślązłą myślą gnieciemycze­mu tęskno­ta się z ser­cemtęskno­ta się z ser­cem cackanie róbmy te­goto dob­rem było ibyło i taki tak jak dob­rotak jak dob­ro szyb­ko sięjak dob­ro szyb­ko się skończyło

Cze­mu tak się dzieję? Cze­mu mo­je ser­ce pus­tką wieję? Nic nie czuję, jak w odrętwieniu. Było tak dob­rze, a znów trwam w oziębieniu. Cze­mu nie mogło tak zostać? Cze­mu mo­ja psychi­ka nie może te­mu sprostać? Chy­ba jed­nak śmierć, moim przeznaczeniem. Smu­tek i pus­tka, moim na ser­cu kamieniem. Cze­mu nie zwy­ciężę z chorobą? Cze­mu nie pot­ra­fię być sobą? To mnie ata­kuje, jest dob­rze, a nag­le jest źle.. Cze­mu tak się dzieję? Kto to wie..Cze­kam ... Ale nie przychodź Będzie cu­dow­nie Ser­ce roz­piep­rzy mi żeb­ra z tęskno­ty Mózg wy­leje mo­je mys­li na stół Wiesz jak ma bo­leć ... Żeby za­bić Żeby zra­nić Dziś mnie już nie wypijesz Nie na­pełnisz ... Nie na­sycisz się spełnieniem. Cze­kam na Ciebie Ale ty nie przyj­dziesz I dob­rze ... Bo lu­bię cier­pieć Cze­kając na Ciebie...Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Dob­ro raz zło spotkało, Gdy zło na pus­ty­ni stało. Więc tak też powiada: Wy­daje im się, że chcą dob­rych rządów i spra­wied­li­wości dla każde­go, ale cze­go tak nap­rawdę pragną w głębi swych serc? Tyl­ko te­go, żeby wszys­tko toczyło się tak jak zaw­sze, żeby jut­ro było ta­kie jak dzisiaj.