Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com 


cze­mu-o miłoś-za­pomi­nać-chcemy-wten­czas-gdy-za­kończy ę-znienacka-cze­mu-jej-dob­ro-złą-myślą-gnieciemy-cze­mu-tęskno­ ę
m44gcze­muo miłościza­pomi­naćchcemywten­czasgdyza­kończy sięznienackajejdob­rozłąmyślągnieciemytęskno­ta sięz ser­cemcackanieróbmyte­goto dob­rembyłotakjak dob­roszyb­ko sięskończyłohttpsm44gteetrescom cze­mu o miłościo miłości za­pomi­naćza­pomi­nać chcemywten­czas gdygdy za­kończy sięza­kończy się znienackaznienacka cze­mucze­mu jejjej dob­rodob­ro złązłą myśląmyślą gnieciemycze­mu tęskno­ta siętęskno­ta się z ser­cemz ser­cem cackanie róbmyróbmy te­goto dob­rem byłobyło ii taktak jak dob­rojak dob­ro szyb­ko sięszyb­ko się skończyłocze­mu o miłości za­pomi­naćo miłości za­pomi­nać chcemywten­czas gdy za­kończy sięgdy za­kończy się znienackaza­kończy się znienacka cze­muznienacka cze­mu jejcze­mu jej dob­rojej dob­ro złądob­ro złą myślązłą myślą gnieciemycze­mu tęskno­ta się z ser­cemtęskno­ta się z ser­cem cackanie róbmy te­goto dob­rem było ibyło i taki tak jak dob­rotak jak dob­ro szyb­ko sięjak dob­ro szyb­ko się skończyło

Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa