Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.


czego-nie-wiem-tego-ę-lękam-czego-ę-lękam-tego-nienawidzę-czego-nienawidzę-to-chcę-zniszczyć
jonathan carrollczegoniewiemtegosięlękamczegolękamnienawidzęnienawidzętochcęzniszczyćczego nienie wiemtego sięsię lękamczego sięsię lękamtego nienawidzęczego nienawidzęchcę zniszczyćczego nie wiemtego się lękamczego się lękam

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Lepiej pokutować za to, czego się użyło, aniżeli żałować tego, czego się nie zaznało.Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.Oceniamy się zwykle na podstawie tego, czego chcielibyśmy dokonać, ale inni oceniają nas zgodnie z tym, czego naprawdę dokonaliśmy.Wolność jest to prawo do robienia tego, co się chce i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.Wolność jest to prawo robienia tego, co się chce, i przeszkadzania innym w robieniu tego, czego chcą.