Czemu smutno na mnie patrzysz, czemu myślisz o mnie źle? Czemu nie chcesz mi uwierzyć, że naprawdę kocham Cię?!


czemu-smutno-na-mnie-patrzysz-czemu-myślisz-o-mnie-ź-czemu-nie-chcesz-mi-uwierzyć-że-naprawdę-kocham-cię
anonimczemusmutnonamniepatrzyszczemumyśliszźleniechceszmiuwierzyćżenaprawdękochamcięczemu smutnosmutno nana mniemnie patrzyszczemu myśliszmyślisz oo mniemnie źleczemu nienie chceszchcesz mimi uwierzyćże naprawdęnaprawdę kochamczemu smutno nasmutno na mniena mnie patrzyszczemu myślisz omyślisz o mnieo mnie źleczemu nie chcesznie chcesz michcesz mi uwierzyćże naprawdę kochamczemu smutno na mniesmutno na mnie patrzyszczemu myślisz o mniemyślisz o mnie źleczemu nie chcesz minie chcesz mi uwierzyćczemu smutno na mnie patrzyszczemu myślisz o mnie źleczemu nie chcesz mi uwierzyć

O Leonardo, czemu się tak trudzisz?Czemu poza sobą szukacie szczęścia, które jest w was?Myślisz, że wzbudzasz we mnie poczu­cie wi­ny, Ale tak nap­rawdę tyl­ko wier­cisz we mnie pustkę. Płaczę, ale nie dla­tego, że boli. Próbu­jesz mnie utu­lić, ale nic nie czuję. Kocham Cię. I Ty mnie kochasz. Ale mam pus­te, pus­te oczy...  Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz Kubuś: Czemu nie?. . . Wariat. . . to człowiek nieszczęśliwy; z czego wynika, iż człowiek szczęśliwy jest rozumny.Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludzkie, nie pojmuję, czemu niektóre z nich mają być pod tym względem uprzywilejowane.