Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...


czer­wo­ne-­ki-czer­wo­na-krew-czer­wo­ne-róże-i czer­wo­ne-samochody-ale-miłość-miłość-jest czar­na-jak two­-źrenice-nocą
cytlopkaczer­wo­nema­kiczer­wo­nakrewczer­wo­neróżei czer­wo­nesamochodyalemiłośćmiłośćjest czar­najak two­jeźrenicenocąszu­kającemoichjestteżżółtajak słońceborozświet­lanaszewnętrzezielo­najak two­jeoczyniebies­kajak mojecza­semjest szaraaleto wciążmiłośćmówi­limi że miłośćjest czerwonateżże bolimówi­liże nie przetrważe ta­kiecza­syta­cyludzieta­kibrakmiłośćaż do czerwoności aleja wiemże kłamaliczer­wo­ne ma­kiczer­wo­na krewczer­wo­ne różeróże i czer­wo­nei czer­wo­ne samochodyale miłośćmiłość jest czar­najak two­je źrenicenocą szu­kająceszu­kające moichjest teżteż żółtażółta jak słońcebo rozświet­larozświet­la naszenasze wnętrzejest zielo­najak two­je oczyi niebies­kaniebies­ka jak mojecza­sem jest szaraale to wciążto wciąż miłośćmówi­li mi że miłośćmi że miłość jest czerwonamówi­li teżże nie przetrwa mówi­liże ta­kie cza­syta­cy ludzieta­ki brakbrak miłośćaż do czerwoności mówi­li ale ja wiemczer­wo­ne róże i czer­wo­neróże i czer­wo­ne samochodynocą szu­kające moichjest też żółtateż żółta jak słońcebo rozświet­la naszerozświet­la nasze wnętrzei niebies­ka jak mojeale to wciąż miłośćmówi­li mi że miłość jest czerwonata­ki brak miłość

Miłość jest jak tęcza, jak bar­wy łączy ser­ca, jak błękit, a ty czer­wień, ta miłość jest już we mnie tak żyć będziemy sa­mi po­między ko­lora­mi a czer­wień na błęki­cie od­mieni daw­ne życie jes­teśmy w końcu sa­mi swoimi marzeniami.Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Prawdziwa miłość jest jak duch - każdy o niej mówi, ale niewielu spotkał się z nią twarzą w twarz.Prawdziwa miłość jest jak duch: każdy o niej mówi, ale niewielu spotkało się z nią twarzą w twarz.