Czerń, ni­by ta­ka mroczna, a przy­ciąga słońce.


czerń-­by-­ka-mroczna-a przy­ąga-słoń
nighthuntressczerńni­byta­kamrocznaa przy­ciągasłońceni­by ta­kata­ka mrocznaa przy­ciąga słońceni­by ta­ka mroczna

Przy­ciąga nasz wzrok W dzień i noc niebo ma moc Nieziem­sko cudnie K.A.Sz. 29.07.2015r.21:19 Siedzę na plaży jed­ne­go z Lanza­roc­kich wyb­rzeży przed sobą mając czerń nieba i ocean, za sobą os­tatnie ko­lory które po­zos­ta­wilo zachodzące między wzgórza­mi słońce. Pat­rząc w pra­wo wid­nieją światła mias­ta bijące z Fuer­ta­ven­tu­ry, a do te­go spo­koj­ne dźwięki kojące zmysły i księżyc op­sy­pany jas­ny­mi gwiaz­da­mi... W ta­kich chwi­lach do­ceniamy to co naj­piękniej­sze - życie.Mówca, który sto­suje tyl­ko pro­wokację, przy­ciąga sta­le no­wych słuchaczy, tracąc jed­nocześnie starych.Miłość - to męka w duszy mroczna, burza, co nie zna tęczy.Każdy w większej lub mniej­szej mie­rze przy­ciąga kłopo­ty, jed­nak ważniej­sze jest to, ja­kiej wiel­kości są rzeczo­ne kłopoty.W przy­jaźni po­ciąga nas po­dob­ne. W sek­sie pod­nieca ob­cość. Miłość jest jed­nym i dru­gim. Prag­nieniem po­dobieństwa i różnicy.