Czte­ry kąty pomieszczenia Prze­cież nie ma nic do stracenia Na­pisałeś list pożegnalny Powód uczyn­ku, zbyt pros­ty, banalny Widzisz siebie od boku Su­mujesz wszys­tkie sumy Czar­na fi­rana od zmroku Jest to mo­ment zadumy Ret­rospek­cja? Jak slajd filmowy Czu­jesz mat­czy­ny dotyk Nag­ro­bek marmurowy Eufo­ria, pier­wszy erotyk Twój pier­wszy pocałunek Wewnątrz pier­wsza rana Pier­wszy moc­ny trunek Myśl nierozwierana Od­chy­lasz głowę Gdzie jes­teś Ojcze? Szep­czesz bezgłośnie Myśli bar­dziej mroczne Ból w końcu zanikł Czte­ry kąty otchłani Głos twych myśli zamilkł Sen przy­musem zesłany 


czte­ry-kąty-pomieszczenia-prze­cież-nie  nic-do stracenia-na­pisałeś-list-pożegnalny-powód-uczyn­ku-zbyt-pros­ty-banalny-widzisz-siebie
johnathanczte­rykątypomieszczeniaprze­cieżnie ma nicdo straceniana­pisałeślistpożegnalnypowóduczyn­kuzbytpros­tybanalnywidziszsiebieod bokusu­mujeszwszys­tkiesumyczar­nafi­ranaod zmrokujestto mo­mentzadumyret­rospek­cjajakslajdfilmowyczu­jeszmat­czy­nydotyknag­ro­bekmarmurowyeufo­riapier­wszyerotyktwójpocałunekwewnątrzpier­wszaranapier­wszymoc­nytrunekmyślnierozwieranaod­chy­laszgłowęgdziejes­teśojczeszep­czeszbezgłośniemyślibar­dziejmrocznebólw końcuzanikłotchłanigłostwychmyślizamilkłsenprzy­musemzesłany czte­ry kątykąty pomieszczeniapomieszczenia prze­cieżprze­cież nie ma nicnie ma nic do straceniado stracenia na­pisałeśna­pisałeś listlist pożegnalnypożegnalny powódpowód uczyn­kuzbyt pros­tybanalny widziszwidzisz siebiesiebie od bokuod boku su­mujeszsu­mujesz wszys­tkiewszys­tkie sumysumy czar­naczar­na fi­ranafi­rana od zmrokuod zmroku jestjest to mo­mentto mo­ment zadumyzadumy ret­rospek­cjajak slajdslajd filmowyfilmowy czu­jeszczu­jesz mat­czy­nymat­czy­ny dotykdotyk nag­ro­beknag­ro­bek marmurowymarmurowy eufo­riapier­wszy erotykerotyk twójtwój pier­wszypier­wszy pocałunekpocałunek wewnątrzwewnątrz pier­wszapier­wsza ranarana pier­wszypier­wszy moc­nymoc­ny trunektrunek myślmyśl nierozwierananierozwierana od­chy­laszod­chy­lasz głowęgłowę gdziegdzie jes­teśjes­teś ojczeszep­czesz bezgłośniebezgłośnie myślimyśli bar­dziejbar­dziej mrocznemroczne bólból w końcuw końcu zanikłzanikł czte­ryczte­ry kątykąty otchłaniotchłani głosgłos twychtwych myślimyśli zamilkłzamilkł sensen przy­musemprzy­musem zesłany czte­ry kąty pomieszczeniakąty pomieszczenia prze­cieżpomieszczenia prze­cież nie ma nicprze­cież nie ma nic do stracenianie ma nic do stracenia na­pisałeśdo stracenia na­pisałeś listna­pisałeś list pożegnalnylist pożegnalny powódpożegnalny powód uczyn­kubanalny widzisz siebiewidzisz siebie od bokusiebie od boku su­mujeszod boku su­mujesz wszys­tkiesu­mujesz wszys­tkie sumywszys­tkie sumy czar­nasumy czar­na fi­ranaczar­na fi­rana od zmrokufi­rana od zmroku jestod zmroku jest to mo­mentjest to mo­ment zadumyto mo­ment zadumy ret­rospek­cjajak slajd filmowyslajd filmowy czu­jeszfilmowy czu­jesz mat­czy­nyczu­jesz mat­czy­ny dotykmat­czy­ny dotyk nag­ro­bekdotyk nag­ro­bek marmurowynag­ro­bek marmurowy eufo­riapier­wszy erotyk twójerotyk twój pier­wszytwój pier­wszy pocałunekpier­wszy pocałunek wewnątrzpocałunek wewnątrz pier­wszawewnątrz pier­wsza ranapier­wsza rana pier­wszyrana pier­wszy moc­nypier­wszy moc­ny trunekmoc­ny trunek myśltrunek myśl nierozwieranamyśl nierozwierana od­chy­lasznierozwierana od­chy­lasz głowęod­chy­lasz głowę gdziegłowę gdzie jes­teśgdzie jes­teś ojczeszep­czesz bezgłośnie myślibezgłośnie myśli bar­dziejmyśli bar­dziej mrocznebar­dziej mroczne bólmroczne ból w końcuból w końcu zanikłw końcu zanikł czte­ryzanikł czte­ry kątyczte­ry kąty otchłanikąty otchłani głosotchłani głos twychgłos twych myślitwych myśli zamilkłmyśli zamilkł senzamilkł sen przy­musemsen przy­musem zesłany 

Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO Zrób pier­wszy krok w wie­rze. Nie mu­sisz widzieć całej dro­gi. Po pros­tu zrób pier­wszy krok.Pier­wszy raz w życiu, w tej jed­nej sytuacji, przy tym jed­nym człowieku poczułam się nieśmiało. Pier­wszy raz w życiu za­leżało mi, żeby ja­koś wypaść. I to 'ja­koś' wca­le tym ra­zem nie oznaczało- tak, jak dotychczas... Za­leżało mi, żeby wy­paść dobrze. Ba! Bar­dzo dob­rze, najlepiej! I gdy już miałam za sobą kil­ka­naście ta­kich ra­zy, że pot­rze­bowałam wy­padać przy Nim dobrze, to właśnie wtedy, pier­wszy raz, po­myślałam o... miłości...Ta­ta -  Pier­wszy bo­hater syna. Pier­wsza miłość córki.Pier­wsza sprzeczka za na­mi. Zaw­sze wszys­tko jest pier­wszy raz. I Two­je milczenie... Перша суперечка за нами. Завжди все має свій перший раз. І Твоє мовчання... Кохаю Тебе — Prze­bacz waćpan niez­grab­ność! — mówił kat łot­ro­wi — Pier­wszy raz dzi­siaj wie­szam, jes­tem no­wym katem. — Proszę się nie żeno­wać — łotr grzecznie od­po­wié — Pier­wszy raz mnie wie­szają, nie poz­nam się na tem! Alek­sander Fredro