cztery-krótkie-słowa-które-podsumowują-to-co-wyniosło-ludzi-sukcesu-ponad-poziom-tłumu-to-a-little-bit-more-troszeczkę-więcej-zrobili
lou vickeryczterykrótkiesłowaktórepodsumowujątocowyniosłoludzisukcesuponadpoziomtłumutolittlebitmoretroszeczkęwięcejzrobiliwszystkoczegoodnichoczekiwanotroszeczkęwięcejcztery krótkiekrótkie słowaktóre podsumowująco wyniosłowyniosło ludziludzi sukcesusukcesu ponadponad poziompoziom tłumulittle bitbit more(troszeczkę więcej)zrobili wszystkoczego odod nichnich oczekiwanooczekiwano ii troszeczkęcztery krótkie słowaco wyniosło ludziwyniosło ludzi sukcesuludzi sukcesu ponadsukcesu ponad poziomponad poziom tłumua little bitlittle bit moreczego od nichod nich oczekiwanonich oczekiwano ioczekiwano i troszeczkę

może? a może i nie? al­bo może troszeczkę? lub ociupinkę nawet? al­bo to złuda jaka? a ja jes­tem tyl­ko pokraka? wyb­ryk na­tury jaki? ta­ki całkiem nijaki? co słowa układa na stole? O! rym? Ja żesz, to chromolę! i kur­czak w rosole.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Nie męczcie mnie myśli natrętne! To przez was nie śpię i mam w głowie zamęt! - To zad­baj o nas choć troszeczkę!!! -Jes­teśmy głod­ne, brud­ne i nieuczesane!!! (...) bo ja wiem czy jest znowu taka głęboka zawartość intelektualna? Ja myślę, że ja opowiadam historyjki, a państwo czasem w nich znajdujecie więcej, nawet często więcej niż ja chcę.Im poz­naję więcej ludzi, tym większe mam wrażenie, że szczęśli­we miłości to nie te, które oni so­bie wy­bierają [wy­marzą], ale te, które zsyła im los.Wolność do tego, by ponosić porażki, jest nieodłącznym elementem sukcesu. Większość ludzi sukcesu od czasu do czasu notuje niepowodzenia. Jeżeli mają oni jednak dość sił, niepowodzenia te stają się dla nich źródłem nowych sukcesów.