-Czu­jesz to? -Co? -Wa­kac­je ociekające le­nis­twem, słońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi ! 


czu­jesz-to-co-wa­kac­-ociekają-­nis­twem-słońcem-i lo­dami-cze­kola­dowy­mi- 
bluecaffeczu­jesztocowa­kac­jeociekającele­nis­twemsłońcemi lo­damicze­kola­dowy­mi wa­kac­je ociekająceociekające le­nis­twemsłońcem i lo­damii lo­dami cze­kola­dowy­miwa­kac­je ociekające le­nis­twemsłońcem i lo­dami cze­kola­dowy­mi

choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy.Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu Idąc przez życie nie ma na co cze­kać , nie można nicze­go odkładać na po­tem . To właśnie tu­taj , te­raz w tej chwi­li kształtu­jesz sa­mego siebie. I to Ty de­cydu­jesz ja­ki kształt będziesz miał.Każda epo­ka ma swo­je wa­dy, które su­mują się z wa­dami epok wcześniej­szych – i to właśnie na­zywa­my dzie­dzic­twem ludzkości.Społeczność łat­wiej so­bie z ty­ranią aniżeli z le­nis­twem poradzi.