Czułem ciężar na ser­cu, mając wrażenie, że nasz związek zaczy­na przy­pomi­nać wi­rowa­nie dziecin­ne­go bąka. Gdy by­liśmy ra­zem mieliśmy siłę, by ut­rzy­mać go w ruchu, a re­zul­ta­tem było piękno, ma­gia i niemal dziecin­ne wrażenie cu­du. Gdy się roz­dzieli­liśmy, wi­rowa­nie nieu­chron­nie wy­hamo­wało. Sta­liśmy się chwiej­nie, nies­ta­bil­ni i wie­działem, że muszę zna­leźć ja­kiś sposób, by uchro­nić nas od przewróce­nia się.


czułem-ężar-na ser­cu-mając-wrażenie-że nasz-związek-zaczy­na-przy­pomi­nać-wi­rowa­nie-dziecin­ne­go-bąka-gdy by­liśmy-ra­zem
nicholas sparksczułemciężarna ser­cumającwrażenieże naszzwiązekzaczy­naprzy­pomi­naćwi­rowa­niedziecin­ne­gobąkagdy by­liśmyra­zemmieliśmysiłęby ut­rzy­maćgo w ruchua re­zul­ta­tembyłopięknoma­giai niemaldziecin­newrażeniecu­dugdy sięroz­dzieli­liśmynieu­chron­niewy­hamo­wałosta­liśmy sięchwiej­nienies­ta­bil­nii wie­działemże muszęzna­leźćja­kiśsposóbby uchro­nićnasod przewróce­niasięczułem ciężarciężar na ser­cumając wrażenieże nasz związekzwiązek zaczy­nazaczy­na przy­pomi­naćprzy­pomi­nać wi­rowa­niewi­rowa­nie dziecin­ne­godziecin­ne­go bąkagdy by­liśmy ra­zemra­zem mieliśmymieliśmy siłęby ut­rzy­mać go w ruchua re­zul­ta­tem byłobyło pięknoma­gia i niemali niemal dziecin­nedziecin­ne wrażeniewrażenie cu­dugdy się roz­dzieli­liśmywi­rowa­nie nieu­chron­nienieu­chron­nie wy­hamo­wałosta­liśmy się chwiej­nienies­ta­bil­ni i wie­działemże muszę zna­leźćzna­leźć ja­kiśja­kiś sposóbby uchro­nić nasnas od przewróce­niaod przewróce­nia sięczułem ciężar na ser­cuże nasz związek zaczy­nazwiązek zaczy­na przy­pomi­naćzaczy­na przy­pomi­nać wi­rowa­nieprzy­pomi­nać wi­rowa­nie dziecin­ne­gowi­rowa­nie dziecin­ne­go bąkagdy by­liśmy ra­zem mieliśmyra­zem mieliśmy siłęa re­zul­ta­tem było pięknoma­gia i niemal dziecin­nei niemal dziecin­ne wrażeniedziecin­ne wrażenie cu­duwi­rowa­nie nieu­chron­nie wy­hamo­wałoże muszę zna­leźć ja­kiśzna­leźć ja­kiś sposóbby uchro­nić nas od przewróce­nianas od przewróce­nia się

Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy. -stokrotka123
nie-za­pomi­na ę-osób-które-były-dla-nas-ważne-z który­mi-by­liśmy-szczęśli­wi-o które ę-martwiliśmy-osób-które-były-przy-nas