Czułość rodzi się w chwili, gdy człowiek zostaje wyrzucony na próg dojrzałości i poniewczasie zaczyna uświadamiać sobie zalety dzieciństwa, z których jako dziecko nie zdawał sobie sprawy.


czułość-rodzi-ę-w-chwili-gdy-człowiek-zostaje-wyrzucony-na-próg-dojrzałoś-i-poniewczasie-zaczyna-uświadamiać-sobie-zalety-dzieciństwa-z
milan kunderaczułośćrodzisięchwiligdyczłowiekzostajewyrzuconynaprógdojrzałościponiewczasiezaczynauświadamiaćsobiezaletydzieciństwaktórychjakodzieckoniezdawałsprawyczułość rodzirodzi sięw chwiligdy człowiekczłowiek zostajezostaje wyrzuconywyrzucony nana prógpróg dojrzałościdojrzałości ii poniewczasieponiewczasie zaczynazaczyna uświadamiaćuświadamiać sobiesobie zaletyzalety dzieciństwaz którychktórych jakojako dzieckodziecko nienie zdawałzdawał sobiesobie sprawyczułość rodzi sięrodzi się wsię w chwiligdy człowiek zostajeczłowiek zostaje wyrzuconyzostaje wyrzucony nawyrzucony na prógna próg dojrzałościpróg dojrzałości idojrzałości i poniewczasiei poniewczasie zaczynaponiewczasie zaczyna uświadamiaćzaczyna uświadamiać sobieuświadamiać sobie zaletysobie zalety dzieciństwaz których jakoktórych jako dzieckojako dziecko niedziecko nie zdawałnie zdawał sobiezdawał sobie sprawy

W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość.Człowiek najprawdopodobniej rodzi się z długiem, którego nigdy nie może spłacić, niezależnie od tego, jak bardzo się stara, bo dług ten ciągle rośnie. Człowiek zawsze zawdzięcza coś innym. Jeśli zignoruje ten dług, to powoli zatruwa sobie duszę. Jeśli zaczyna go spłacać, to w rezultacie powoduje tylko zwiększenie zadłużenia. Ale to, co potrafi dać, jest miarą jego człowieczeństwa.Każdy człowiek jest cząstką swojej ziemi. Jeśli nie może w ojczyźnie pozostać, obróci się w proch tej ziemi, którą sobie wybrał; będzie liściem niesionym przez wiatr, latawcem, który zerwał się ze sznurka. Ten sznurek zawsze trzyma w ręku dziecko: dziecko, jakim kiedyś było każde z nas.Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zacznie żyć dla innych.