Czuj się dziel­ny, działaj tak, jak­byś był dziel­ny... Jest bar­dzo praw­do­podob­ne, że atak od­wa­gi zastąpi atak lęku.


czuj ę-dziel­ny-działaj-tak-jak­byś-był-dziel­ny-jest bar­dzo-praw­do­podob­ne-że atak-od­wa­gi-zastąpi-atak-lęku
william jamesczuj siędziel­nydziałajtakjak­byśbyłdziel­nyjest bar­dzopraw­do­podob­neże atakod­wa­gizastąpiataklękuczuj się dziel­nydziałaj takjak­byś byłbył dziel­nydziel­ny jest bar­dzojest bar­dzo praw­do­podob­neże atak od­wa­giod­wa­gi zastąpizastąpi atakatak lękujak­byś był dziel­nybył dziel­ny jest bar­dzodziel­ny jest bar­dzo praw­do­podob­neże atak od­wa­gi zastąpiod­wa­gi zastąpi atakzastąpi atak lękujak­byś był dziel­ny jest bar­dzobył dziel­ny jest bar­dzo praw­do­podob­neże atak od­wa­gi zastąpi atakod­wa­gi zastąpi atak lękujak­byś był dziel­ny jest bar­dzo praw­do­podob­neże atak od­wa­gi zastąpi atak lęku

Bądźmy dziel­ni, dziel­ność to fun­da­ment charakteru.Pozorowany atak, który tak mądrze zignorowałeś, okaże się głównym uderzeniem.Dziel­nych tworzą dziel­ni i zacni.Bro­niłam się długo, dziel­nie, Jak lwica Bałam się te­go, że przyjdzie, Bo przyjdzie I przyszła... tak cicho, spokojnie Zak­radła się od tyłu, Po­deszła mnie sposobem, Nie zauważyłam, prze­cie mu­ry tak wysokie Do serca Co słabe, skrzywdzone A jed­nak, czuj­ność uśpiła Lecz gdy z le­tar­gu wyr­wać się raczyła Było za późno Już była, jest Została Pod­dałam się, przegrałam De­likat­nie dotknęła Mu­ry zburzyła, płomyk roznieciła, W dłonie ser­ce de­likat­nie wzięła I blas­ku na­dała życia Oczy zam­knęłam, Od­dałam się jej cała Skapitulowałam Szczęśli­wa, zakochana Tak bar­dzo za­kocha­ny w swoim słod­kim pożądaniu Na­wet gdy byś dos­tał to, cze­go tak pragniesz, Naj­pewniej na­wet byś nie zauważył...Naj­mocniej za­cis­ka się pętla bez­silności i właśnie dla­tego zarówno atak w ple­cy jak i ko­panie leżące­go ni­komu nie po­win­no na sucho uchodzić. z se­rii jak to pew­ne­go ra­zu BÓG KU­BIE dru­gi po­liczek na po­wita­nie pow­ra­cające­go bu­meran­ga nadstawił