Czuję się jak w filmie. W fil­mie w którym muszę grać choć nikt mnie nie py­tał o zda­nie. Chcąc nie chcąc gram w nim. Naj­gor­sze jest to że nie znam sce­nariusz i nie wiem jak się skończy. I nie mogę oto spy­tać reżyse­ra bo nie mam pojęcia kto nim jest .


czuję ę-jak w filmie-w fil­mie-w którym muszę-grać-choć-nikt-mnie-nie py­ł-o zda­nie-chcąc-nie chcąc-gram-w nim-naj­gor­sze
cytlopkaczuję sięjak w filmiew fil­miew którym muszęgraćchoćniktmnienie py­tało zda­niechcącnie chcącgramw nimnaj­gor­szejest to że nie znamsce­nariuszi nie wiemjak sięskończynie mogęotospy­taćreżyse­rabo nie mampojęciaktonimjest czuję się jak w filmiew fil­mie w którym muszęw którym muszę graćgrać choćchoć niktnikt mniemnie nie py­tałnie py­tał o zda­niechcąc nie chcącnie chcąc gramgram w nimnaj­gor­sze jest to że nie znamjest to że nie znam sce­nariuszsce­nariusz i nie wiemi nie wiem jak sięjak się skończyi nie mogęnie mogę otooto spy­taćspy­tać reżyse­rareżyse­ra bo nie mambo nie mam pojęciapojęcia ktokto nimnim jest w fil­mie w którym muszę graćw którym muszę grać choćgrać choć niktchoć nikt mnienikt mnie nie py­tałmnie nie py­tał o zda­niechcąc nie chcąc gramnie chcąc gram w nimnaj­gor­sze jest to że nie znam sce­nariuszjest to że nie znam sce­nariusz i nie wiemsce­nariusz i nie wiem jak sięi nie wiem jak się skończyi nie mogę otonie mogę oto spy­taćoto spy­tać reżyse­raspy­tać reżyse­ra bo nie mamreżyse­ra bo nie mam pojęciabo nie mam pojęcia ktopojęcia kto nimkto nim jest 

Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest. -Johann Wolfgang Goethe
nikt-nie-jest-tak-bardzo-zniewolony-jak-ktoś-kto-czuje-ę-wolnym-podczas-gdy-w-rzeczywistoś-nim-nie-jest