Czuję do­tyk Twych dłoni na mej skórze Drżę De­likat­ne muśnięcia palców De­likat­ne pocałunki Słyszę Twój od­dech przy mym uchu Zaczy­nam mruczeć jak kotka I..po­woli nadchodzi -Szyb­sze bi­cie serca -Ury­wany oddech Twe dłonie są co­raz odważniejsze Po­całun­ki bar­dziej namiętne Le­gato przechodzi w vivo Jes­tem blis­ka poczu­cia spadania W końcu jest..to już Mo­je niebo..nasze niebo Ekstaza Cu­dow­ne poczu­cie by­cia jednością Ko­niec gry.. Nie! To początek gry Kocham Cię 


czuję-do­tyk-twych-dłoni-na mej-skórze-drżę-de­likat­ne-muśęcia-palców-de­likat­ne-pocałunki-słyszę-twój-od­dech-przy-mym-uchu
kessyczujędo­tyktwychdłonina mejskórzedrżęde­likat­nemuśnięciapalcówpocałunkisłyszętwójod­dechprzymymuchuzaczy­nammruczećjak kotkaipo­wolinadchodziszyb­szebi­ciesercaury­wanyoddechtwedłoniesą co­razodważniejszepo­całun­kibar­dziejnamiętnele­gatoprzechodziw vivojes­temblis­kapoczu­ciaspadaniakońcujesttojużmo­jeniebonaszenieboekstazacu­dow­nepoczu­cieby­ciajednościąko­niecgrynieto początekgrykochamcię czuję do­tykdo­tyk twychtwych dłonidłoni na mejna mej skórzeskórze drżędrżę de­likat­nede­likat­ne muśnięciamuśnięcia palcówpalców de­likat­nede­likat­ne pocałunkipocałunki słyszęsłyszę twójtwój od­dechod­dech przyprzy mymmym uchuuchu zaczy­namzaczy­nam mruczećmruczeć jak kotkaszyb­sze bi­ciebi­cie sercaury­wany oddechoddech twetwe dłoniedłonie są co­razsą co­raz odważniejszeodważniejsze po­całun­kipo­całun­ki bar­dziejbar­dziej namiętnenamiętne le­gatole­gato przechodziprzechodzi w vivow vivo jes­temjes­tem blis­kablis­ka poczu­ciapoczu­cia spadaniaspadania ww końcujuż mo­jeniebo ekstazaekstaza cu­dow­necu­dow­ne poczu­ciepoczu­cie by­ciaby­cia jednościąjednością ko­niecko­niec gryto początek grygry kochamkocham cię czuję do­tyk twychdo­tyk twych dłonitwych dłoni na mejdłoni na mej skórzena mej skórze drżęskórze drżę de­likat­nedrżę de­likat­ne muśnięciade­likat­ne muśnięcia palcówmuśnięcia palców de­likat­nepalców de­likat­ne pocałunkide­likat­ne pocałunki słyszępocałunki słyszę twójsłyszę twój od­dechtwój od­dech przyod­dech przy mymprzy mym uchumym uchu zaczy­namuchu zaczy­nam mruczećzaczy­nam mruczeć jak kotkaszyb­sze bi­cie sercaury­wany oddech tweoddech twe dłonietwe dłonie są co­razdłonie są co­raz odważniejszesą co­raz odważniejsze po­całun­kiodważniejsze po­całun­ki bar­dziejpo­całun­ki bar­dziej namiętnebar­dziej namiętne le­gatonamiętne le­gato przechodzile­gato przechodzi w vivoprzechodzi w vivo jes­temw vivo jes­tem blis­kajes­tem blis­ka poczu­ciablis­ka poczu­cia spadaniapoczu­cia spadania wspadania w końcuniebo ekstaza cu­dow­neekstaza cu­dow­ne poczu­ciecu­dow­ne poczu­cie by­ciapoczu­cie by­cia jednościąby­cia jednością ko­niecjednością ko­niec gryto początek gry kochamgry kocham cię 

Wysłuchuję się w ciszę - i słyszę bi­cie Twe­go serca. Przy­tu­lam się do ściany - i czuję kształt Twe­go ciała. Za­my­kam oczy - i widzę Twoją postać. Całuję kwiaty - mają smak Twoich ust. Do­ty­kam poręczy - i czuję ciepło Twej dłoni. Za­nurzam twarz w po­duszkę - ma za­pach Twoich włosów. Za­ty­kam uszy - i słyszę jak mówisz: nie dam się . za­cis­kam moc­no po­wieki . są co­raz bliżej . szyb­sze bi­cie ser­ca . ury­wany od­dech . wewnętrzna wal­ka . ale to wra­ca . chce mnie za­bić . po­woli ale bo­leśnie . już tu są . czu­je ich chłod­ny od­dech na kar­ku . przyszły . wspom­nienia .no­cami słucham jak pachniesz łowię też uchem Twe nieme spojrzenia wte­dy oczy Twe grają naj­piękniej­sze melodie słyszę Twój śmiech, który jak tętent ko­pyt pędzi po skórze sta­ram się poz­nać za­pach Twych myśli drżę gdy de­likat­nie mus­kasz mnie nimi Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035  Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Ta chwi­la, ułamek sekundy Chłonę Cię... To spoj­rze­nie nieśmiałe Chłonę Cię... Ten do­tyk delikatny Chłonę Cię... Ten po­całunek słodki Chłonę Cię... Twe ręce błądzące Chłonę Cię... Twój od­dech przyspieszony Chłonę Cię... Twe ser­ce dudniące Chłonę Cię... Ta rozkosz Pod­daję się _______________ Nie wiem czy powinnam, a jeśli do­wie się on... ?