Czuję jak mi życie pus­tynnieje. Jak schną rze­ki dob­rych po­mysłów, jak dmie w oczy pył ze złych decyzji.


czuję-jak mi życie-pus­tynnieje-jak schną-rze­ki-dob­rych-po­mysłów-jak dmie-w oczy-pył-ze złych-decyzji
archaniołczujęjak mi życiepus­tynniejejak schnąrze­kidob­rychpo­mysłówjak dmiew oczypyłze złychdecyzjiczuję jak mi życiejak mi życie pus­tynniejejak schną rze­kirze­ki dob­rychdob­rych po­mysłówjak dmie w oczyw oczy pyłpył ze złychze złych decyzjiczuję jak mi życie pus­tynniejejak schną rze­ki dob­rychrze­ki dob­rych po­mysłówjak dmie w oczy pyłw oczy pył ze złychpył ze złych decyzjijak schną rze­ki dob­rych po­mysłówjak dmie w oczy pył ze złychw oczy pył ze złych decyzjijak dmie w oczy pył ze złych decyzji

dob­re życie upływa szyb­ko jak dob­rze spedzo­ny dzień z przy­jaciółmi złe życie upływa wol­no jak czas w pra­cy której nie cierpisz... -Ciarka
dob­re-życie-upływa-szyb­ko-jak dob­rze-spedzo­ny-dzień-z przy­jaciółmi-złe-życie-upływa-wol­no-jak czas-w pra­cy