Czuję Twój oddech Twój szept do ucha Słyszę Twe słowa Wiercą mi dziurę w umyśle Jak krop­la wody Co drąży skałę Do­ciera do me­go wnętrza I roz­gaszcza się na dobre. Wed­ru­je do wszys­tkich zakątków mo­jego ciała. Jes­tem w Twoim włada­niu. Nie bro­nie się, bo nie chcę.


czuję-twój-oddech-twój-szept-do ucha-słyszę-twe-słowa-wiercą-mi dziurę-w umyś-jak-krop­-wody-co-drąży-skałę-do­ciera-do me­go
jozinszczujętwójoddechszeptdo uchasłyszętwesłowawiercąmi dziuręw umyślejakkrop­lawodycodrążyskałędo­cierado me­gownętrzaroz­gaszcza sięna dobrewed­ru­jedo wszys­tkichzakątkówmo­jegociałajes­temw twoimwłada­niuniebro­niesiębo nie chcęczuję twójtwój oddechoddech twójtwój szeptszept do uchado ucha słyszęsłyszę twetwe słowasłowa wiercąwiercą mi dziuręmi dziurę w umyślew umyśle jakjak krop­lakrop­la wodywody coco drążydrąży skałęskałę do­cierado­ciera do me­godo me­go wnętrzawnętrza ii roz­gaszcza sięroz­gaszcza się na dobrewed­ru­je do wszys­tkichdo wszys­tkich zakątkówzakątków mo­jegomo­jego ciałajes­tem w twoimw twoim włada­niunie bro­niebro­nie sięczuję twój oddechtwój oddech twójoddech twój szepttwój szept do uchaszept do ucha słyszędo ucha słyszę twesłyszę twe słowatwe słowa wiercąsłowa wiercą mi dziuręwiercą mi dziurę w umyślemi dziurę w umyśle jakw umyśle jak krop­lajak krop­la wodykrop­la wody cowody co drążyco drąży skałędrąży skałę do­cieraskałę do­ciera do me­godo­ciera do me­go wnętrzado me­go wnętrza iwnętrza i roz­gaszcza sięi roz­gaszcza się na dobrewed­ru­je do wszys­tkich zakątkówdo wszys­tkich zakątków mo­jegozakątków mo­jego ciałajes­tem w twoim włada­niunie bro­nie się