Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.


czujemy-że-nasza-działalność-to-tylko-kropla-w-morzu-ale-bez-niej-ocean-byłby-uboższy
matka teresa z kalkutyczujemyżenaszadziałalnośćtotylkokroplamorzualebezniejoceanbyłbyuboższyże naszanasza działalnośćtylko kroplakropla ww morzuale bezbez niejniej oceanocean byłbybyłby uboższyże nasza działalnośćdziałalność to tylkotylko kropla wkropla w morzuale bez niejbez niej oceanniej ocean byłbyocean byłby uboższynasza działalność to tylkodziałalność to tylko kroplatylko kropla w morzuale bez niej oceanbez niej ocean byłbyniej ocean byłby uboższyże nasza działalność to tylkonasza działalność to tylko kropladziałalność to tylko kropla wale bez niej ocean byłbybez niej ocean byłby uboższy

Wszyscy wierzą, że kropla rozpływa się w oceanie, ale mało kto wie, że ocean rozpływa się w kropli.Jedna kropla miłości jest więcej warta niż ocean dobrych chęci i rozumu.Cała nasza działalność zdąża do tego, aby uwolnić się od cierpienia i niepokoju.Nasza wie­dza ma początek w tym, co czujemy.Marze­nia... Co to ta­kiego jest? Marze­nia to coś pięknego. To wytwór naszej wyob­raźni Marze­nia poz­wa­lają nam prze­nieśc się Tak gdzie fi­zycznie nie możemy Marze­nia spra­wiają że czujemy Ciepło w naszych sercach Świat bez marzeń byłby niczym Byłby zwykłym two­rem, poz­ba­wionym magiczności Marzyc może każdy... Może za­tapiac się w niez­na­ne otchłanie Swo­je smut­ki może to­pic w myślach Marze­nia poz­wa­lają przet­rwac coś... Ubar­wiają nasze życie.... Marze­nia sen­sem i cu­dem życia! To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu.