Czy­je ser­ce jest pus­te, te­go us­ta słów pełne.


czy­-ser­-jest pus­te-te­go-us­-słów-pełne
karl krausczy­jeser­cejest pus­tete­gous­tasłówpełneczy­je ser­ceser­ce jest pus­tete­go us­taus­ta słówsłów pełneczy­je ser­ce jest pus­tete­go us­ta słówus­ta słów pełnete­go us­ta słów pełne

Mo­je ser­ce jest pełne żalu, smut­ku.. Oczy pełne łez, cier­pienia.. Jed­nak nikt te­go nie zauważa, bo tak dob­rze to ukrywam?!  -AnDree
mo­-ser­-jest pełne-żalu-smut­ku-oczy pełne-łez-cier­pienia-jed­nak nikt-te­go-nie zauważa-bo tak-dob­rze-to ukrywam 
Nieg­dyś wypchane Pełne przed­miotów różnych Dziś pus­tym pudłem  -Taiyono Kudarashi
nieg­dyś-wypchane-pełne-przed­miotów-różnych-dziś-pus­tym-pudłem